Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tuyển Thành Viên

Tuyển Thành Viên
Chào bạn, hiện tại mình đang phát triển thêm chuyên mục tin tức cho diễn đàn và cần tuyển một vài bạn chuyên đăng trong chuyên mục này.
- Khi làm tên của bạn sẽ được xác nhận tích xanh.
Yêu Cầu:
- Mỗi ngày đăng ít nhất từ 5 - 10 bài.
- Bài đăng yêu cầu nội dung đầy đủ. Nguồn gốc bài đăng ở cuối bài ghi nguồn dõ ràng.
Ví dụ :tên người viết - trang coppy


Cách Đăng Ký:
- Các bạn liên hệ với tài khoản admin trên vuicode để đăng ký. Cảm ơn các bạn.
  • Phát hành
    22/12/18
  • Lượt xem trang
    469
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks