Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Bảng Giá VPS

VPS giá rẻ nhất
PLAN 1
120K
- OS: LINUX -

 • CORE : 1 Cores
 • HDD : 20GB
 • RAM : 1GB
 • Bandwidth : Unlimited
PLAN 2
180K
- OS: LINUX -

 • CORE : 2 Cores
 • HDD : 20GB
 • RAM : 2GB
 • Bandwidth : Unlimited
Mua ngay để trải nghiệm mọi tính năng!
PLAN 3
300K
- OS: LINUX -

 • CORE : 3 Cores
 • HDD : 50GB
 • RAM : 4GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Phát hành
  24/3/20
 • Lượt xem trang
  805
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks