Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
Resource icon

Add-ons [1.x] Hiện đề xuất trên forum_list hoặc cho tất cả mọi nơi. 1.0.0

Những lưu ý đầu tiên:
  • Backup lại web của bạn
  • Đây là addon con xf1.
  • Được làm và phát triển dựa trên add-on VNXF-Forum_Thread
Cảm ơn VNXF đã làm ra add-on tuyệt vời như vậy.

Các bạn install addon như các addon khác.
Sau đó vào Options tick vào Hiện ảnh bìa của bài
Và Số bài hiển thịị = 3.

Tiếp theo vào Template của Style bạn đang dùng, tìm forum_list
Tìm:
<xen:hook name="forum_list_nodes">
Sau đó dán đoạn code này lên trên:

<xen:hook name="evoltech_more_posts"></xen:hook>
Bài viết gốc:
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks