Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
Resource icon

Theme Blogspot Template LinkThuThuat Giao Diện LinkHay Free


Thông tin giao diện
  • Convert to Blogspot & nắm quyền tác giả: Khanh Blogger
  • Phiên bản: 2.0.5
  • Tốc độ load trang trên PageSpeed Insights: 90/100
  • Resposive: Có - Tích hợp trên mọi thiết bị
Một vài điểm nổi bật của giao diện
  • Tốc độ load nhanh
  • Giao diện dễ nhìn, giống với Link Hay
  • Có nhiều chức năng ưu việt.
  • Có hệ thống khóa bài viết (HOT !!!)
Hướng dẫn sử dụng
Tất cả bài viết sau khi xuất bản bạn hãy thêm nhãn tên: censored. Nếu bạn muốn khóa bài viết lại, tức bài viết đã xuất bản lên blog (có hiện tiêu đề, hiện bài viết ngoài trang chủ) nhưng không hiện nội dung bài viết thì bạn hãy xóa nhãn censored ra khỏi bài viết bạn muốn khóa. Nói chính xác hơn, bài viết có nhãn censored mới hiện nội dung !
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks