Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

actionbar

  1. Cua

    Tutorial [2.x] Tùy chỉnh nút ActionBar trong bài viết xenforo 2

    Tạo nút actionbar riêng biệt dễ nhìn. Demo Before After Hướng dẫn: Mở file extra.less trên quản lý admin của bạn. Thêm code phía dưới vào đầu file. .actionBar-action--reply, .js-multiQuote, .actionBar-action--like, .actionBar-action--report, .actionBar-action--edit...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks