Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

bot facebook

 1. H

  FREE BOT MESSENGER FACEBOOK

  Facebook Bot: https://www.facebook.com/IAMBOTBETA/ Username: IAMBOTBETA Bạn chỉ cần add bot vào nhóm bot sẽ tự động thiết lập Prefix là: "!" Ví dụ: !help Để biết thêm lệnh thì !help tên lệnh Sau khi thêm bot vào nhóm nhưng bot chưa dùng được thì do BOT nằm trong tin nhắn chờ có thể add BOT rồi...
 2. BOT OwO

  Free BOT messenger facebook

  Facebook Bot: https://www.facebook.com/ToLaBOTOwO/ Username: ToLaBOTOwO Bạn chỉ cần add bot vào nhóm bot sẽ tự động thiết lập Prefix là: "." Ví dụ: .help
 3. kultricker

  Share Share Bot Facebook Auto Chọc Bằng Messenger

  Link hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=zkbuC23GZYw *** Văn bản ẩn: Bạn không có đủ quyền để xem nội dung ẩn ẩn. Truy cập chủ đề diễn đàn!***
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks