Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

code chipvn

  1. Cua

    Share Share code UpAnh.VuiCode.Net

    Đầu tiên demo https://UpAnh.VuiCode.NET Code này thực chất là code [ChipVN] Remote Image Uploader 5.2.21 nhưng tác giả chỉ bán chứ không share :)) mình lụm được và về dùng. Chức năng Remote upload images from your computer, URL. Watermark, resize options Queue upload, transload Use HTML5 for...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks