Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

code doi the

  1. Cua

    Share Share code đổi thẻ cào tự động doicardnhanh

    Code mang tính chất tham khảo - không nên sử dụng thương mại. demo Hướng dẫn cài đặt : Config csdl : classes/DB.php Config domain : core/init.php (dòng 22 $_DOMAIN, api fb các thứ ở đây luôn) Mở file includes/footer.php tìm đến đoạn javascript xóa thay bằng code dưới $(document).ready(function...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks