Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

code happy birthday

  1. Cua

    Share Share Code Canvas Happy Birthday

    Demo Video : Lưu ý: Password nằm ở trong js/jquery-1.8.4.min.js cụ thể là dòng 4 => if(userName=="taikhoan" && pwd=="matkhau"){ Bên trong Video là nội dung, font và một số thứ được chỉnh sửa rồi! Bạn sử dụng bản nguyên gốc (chỉ việt hóa không chỉnh sửa gì thêm)...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks