Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

free coin

  1. KiMi

    Hướng Dẫn web đào coin shiba uy tín đã rút

    cần phải chuẩn bị ví có thẻ dùng metamask hay trut thì tùy các bạn ở đây mình dùng onus làm ví lưu trữ coin min rút là 50 shiba khi đào đc copy địa chỉ ví shiba là bạn có thể đào được rùi https://myshibaten.com/r/559525810
  2. tivitaka

    Hướng dẫn Hướng dẫn đào Blood bằng CPU- Chỉ việc treo máy kiếm tiền

    Mình hướng dẫn các bạn đào coin Blood chỉ việc treo máy và rút tiền về ví thôi ạ Đầu tiên các bạn tạo ví ở sàn BitOnBay vì coin Blood đã lên sàn này rồi. B1. Link đăng ký: https://www.bitonbay.com B2. Link đăng ký đào coin: https://bit.ly/2Z1IL5f Khi đăng ký các bạn cần 1 CMND + 1 số điện thoại...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks