Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

gala

  1. Vũ Tùng Duy

    Tin Công Nghệ Galaxy S10 sẽ chụp tối tốt hơn, hỗ trợ sạc nhanh hơn

    Galaxy S10 có thể trang bị một số tính năng cao cấp mới. Báo cáo mới nhất khẳng định S10 sẽ có camera với chế độ “Bright Night”. Ngoài ra, nó cũng được tin sẽ tích hợp bộ sạc nhanh tốt hơn. Samsung hiện vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về flagship sắp ra mắt của hộ, nhưng điều đó không thể...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks