Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

học php

  1. U

    Tin Công Nghệ Việc làm : Thực tập sinh AI/Machine Learning IoT PHP ở VCCORP

    Công ty VCCorp đang tuyển thực tập các vị trí AI/Machine Learning và PHP yêu cầu: - Có kiến thức về toán cao cấp. - Đã có kiến thức cho từng vị trí là một lợi thế. - Với PHP Intern đã làm project là một lợi thế.
  2. Cua

    Tài Liệu Lập Trình Lập trình web chuyên nghiệp với PHP level 1

    Tài liệu gồm 18 video lớn và nhiều mục video nhỏ. Download https://drive.google.com/drive/folders/1BBk3rJirDs-Njx2T_ByrrUxyg7tGIu0A
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks