Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

koe no katachi hay nhất

  1. deadtube

    Phim Ảnh [HOT ANIME] Phim Koe no Katachi - A Silent Voice, The Shape of Voice, Dáng Hình Thanh Âm

    Koe no Katachi Xem Koe no Katachi: https://fansubvn.com/phim/koe-no-katachi-1540/ Khi gặp những người Khiếm thính hay khiếm thị các bạn sẽ đối xử với họ thế nào? - câu chuyện ở đây là về một cô bé khiếm thính và cuộc đời bất hạnh của cô cho đến khi cô gặp người ấy! - thể hiện tình trạng xã hội...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks