Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

lasso

  1. Đào Hữu Nhất

    Tin Công Nghệ Facebook lặng lẽ ra mắt ứng dụng Lasso, đối thủ cạnh tranh với TikTok

    Facebook lặng lẽ phát hành ứng dụng Lasso trên cả hai nền tảng iOS và Android. Theo thống kê, trong năm 2018 chỉ có một nửa số thanh thiếu niên vẫn còn sử dụng Facebook. Con số này cho thấy giới trẻ đang ngày càng từ bỏ mạng xã hội này khi so với năm 2014 có đến 71% người dùng độ tuổi này sử...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks