Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

nokia 8110 4g

  1. Vũ Tùng Duy

    Tin Công Nghệ Nokia 9 PureView và Nokia 6.2 có thể ra mắt tại MWC 2019

    Măc dù chúng ta đã nghe nhiều thông tin nói rằng Nokia 9 PureView có thể ra mắt vào cuối tháng 1, tuy nhiên HMD có thể sẽ làm khác, ra mắt siêu phẩm này tại MWC 2019 vào cuối tháng 2. Theo đó, Giám đốc sản phẩm của HMD – Juho hôm nay đã đăng quảng cáo lên Twitter về sự kiện ra mắt sản phẩm mới...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks