Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

player video

  1. Ngọc Kush ✓

    Cần giúp Xin cách triển khai script chạy player

    https://drive.google.com/open?id=1h2Dmm0uWyK02GzMdA4JTJ9eDi97ksphl Đây là player của bên fimfast rip về rồi mà không mò đc ra cách triển khai của player đó Demo trong file tran-tinh-lenh Nhưng em chưa tìm hiểu đc ra mong các đàn anh chị đi trước giúp đỡ :(
  2. Ngọc Kush ✓

    Share Share Player HTML Chạy File Stream Nhẹ Đẹp m3u8

    https://codepen.io/v-anh-ngc/pen/XQMmBd
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks