Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

quá lâu trọng hiếu

  1. Ngọc Kush ✓

    Có thể bạn chưa biết? quá lâu version mix vỡ mồm

    Lyric Verse 1:] Từng ngày bên em anh khó thêm vì không nói được ra Là gần em anh luôn thấy đau, anh luôn thấy cách xa Vì tình bạn che đôi mắt em, bao năm tháng ngày qua Không bình thường như xưa giữa hai chúng ta [Chorus:] Em muốn chúng mình là gì Vì anh muốn chúng mình là hơn Anh muốn...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks