Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

spoil

  1. Ngọc Kush ✓

    Có thể bạn chưa biết? Thanh niên Hồng Kông bị đấm chảy máu đầu vì spoil Endgame ngay cổng rạp

    Trước thời điểm Endgame ra rạp không lâu, anh em đạo diễn Russo đã đăng tâm thư của họ lên Twitter. Trong đó, bộ đôi đạo diễn khuyên nhủ công chúng không nên spoil Endgame. Nếu đã ra rạp xem rồi hãy be bé cái miệng để người khác còn đi xem. Rất chân thành và tình cảm nhưng dường như, bức tâm thư...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks