Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

uid bạn bè

  1. jssboy

    Hỏi - Đáp Xin code lấy toàn bộ uid bạn bè

    Xin code lấy toàn bộ uid bạn bè, ai có cho e xin với, e cảm ơn nhìu ạ :(
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks