Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

up file

  1. Cua

    Thông Báo Hỗ trợ Upload ảnh và Upload File lên diễn đàn

    Hiện tại diễn đàn đang được các bạn ủng hộ và phát triển từng ngày. Nhằm giảm thiểu dung lượng cho diễn đàn. Mình mở thêm 2 trang web để up các file media lên đó. Mục đích mình mong muốn các bạn đăng bài hãy upload hết lên 2 trang này những dữ liệu : file ảnh (png,jpg,jpge,gif,..) file dữ liệu...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks