Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

v4u

  1. Cua

    Share Share code Johncms V4u Phiên bản cũ 2017

    Share code Johncms V4u Phiên bản cũ 2017 nghe nói bị cuibapvh gì đó bug đc =)) Ảnh dưới là bản mới nhất :v vì lười setup lấy demo nhưng code demo cũng hơi giống bản mới. Download https://drive.google.com/file/d/1_G9HVttcBpRC-IrZrPbyHMdKubEKDYC6/view?usp=sharing
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks