Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

webshop

  1. sinhthanh

    Cần giúp [AE] hứng thú giao diện website ( tương tự wapmenphi , xviet ..)

    Bên mình có tạo web nhanh webshop đang cần tìm người làm giao diện ( giao diện như xviet, wapmienphi, ... trước đây). Tuy nhiên nó là web nhanh. Bây giờ đang cần tìm người làm giao diện theo form có sẵn bạn nào có kinh nghiệm và trước có từng làm hoặc có khả nảng thì bình luận nhé. hoặc call...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks