Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tin Công Nghệ Cách sử dụng hàm COMBIN trong Excel – Những bước đơn giản mà bạn nên biết

Tham gia
27/12/22
Bài viết
17
Lượt Thích
1
VNĐ
1,300
VNĐ
1,300
Bí quyết sử dụng hàm combin
Hàm combin là hàm trả về số cách chọn một số phần tử từ một tập hợp gồm các phần tử có kích thước cho trước.

Công thức: COMBIN(number, number_chosen)
Trong đó:
  • Number: số hạng mục cần xác định của nhóm (Tham số bắt buộc)
  • Number_chosen: số hạng mục có trong mỗi tổ hợp (Tham số bắt buộc)
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks