Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Hướng Dẫn Cách sử dụng hàm lọc dữ liệu trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa tham khảo

Tham gia
27/12/22
Bài viết
17
Lượt Thích
1
VNĐ
1,300
VNĐ
1,300
Định nghĩa Hàm Filter – Hàm lọc dữ liệu trong Excel
Hàm Filter là hàm thường được sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện trong Excel.
Với cú pháp của hàm như sau:
=FILTER(mảng,bao gồm,if_empty)
Trong đó:
Array: đây là vùng dữ liệu cần lọc
Include: là điều kiện lọc và cột dữ liệu cần lọc.
If_empty: là kết quả trả về trường hợp không có giá trị nào thỏa mãn được điều kiện.
Lưu ý: Công thức của hàm Filter chỉ hiển thị trên các trang tính của phiên bản Microsoft Excel 2019 và Excel 365, còn đối với các phiên bản cũ hơn của Excel thì sẽ không hiển thị hàm Filter trong bảng tính Excel.
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks