Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Share Chia sẻ code tuyết cho trang web

TTB

Tham gia
4/11/18
Bài viết
31
Lượt Thích
9
VNĐ
100
VNĐ
100
Để thêm code tuyết cho trang web các bạn tiến hành vào trang edit HTML và thêm đoạn code này lên trên thẻ </body> nhé
HTML:
<!-- Snow -->
<style>
#snowflakeContainer{position:absolute;left:0px;top:0px;}
.snowflake{padding-left:15px;font-size:14px;line-height:24px;position:fixed;color: #FFFFFF;user-select:none;z-index:1000;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none;-webkit-user-select:none;-webkit-touch-callout:none;}
.snowflake:hover {cursor:default}
</style>
<div id='snowflakeContainer'>
<p class='snowflake'>&#8226;</p>
</div>
<script>// The star of every good animation
var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame ||
              window.mozRequestAnimationFrame ||
              window.webkitRequestAnimationFrame ||
              window.msRequestAnimationFrame;

var transforms = ["transform",
         "msTransform",
         "webkitTransform",
         "mozTransform",
         "oTransform"];
         
var transformProperty = getSupportedPropertyName(transforms);

// Array to store our Snowflake objects
var snowflakes = [];

// Global variables to store our browser's window size
var browserWidth;
var browserHeight;

// Specify the number of snowflakes you want visible
var numberOfSnowflakes = 20;

// Flag to reset the position of the snowflakes
var resetPosition = false;

//
// It all starts here...
//
function setup() {
window.addEventListener("DOMContentLoaded", generateSnowflakes, false);
window.addEventListener("resize", setResetFlag, false);
}
setup();

//
// Vendor prefix management
//
function getSupportedPropertyName(properties) {
  for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
    if (typeof document.body.style[properties[i]] != "undefined") {
      return properties[i];
    }
  }
  return null;
}

//
// Constructor for our Snowflake object
//
function Snowflake(element, radius, speed, xPos, yPos) {

// set initial snowflake properties
  this.element = element;
  this.radius = radius;
  this.speed = speed;
  this.xPos = xPos;
  this.yPos = yPos;

// declare variables used for snowflake's motion
  this.counter = 0;
  this.sign = Math.random() < 0.5 ? 1 : -1;

// setting an initial opacity and size for our snowflake
  this.element.style.opacity = .5 + Math.random();
  this.element.style.fontSize = 6 + Math.random() * 20 + "px";
}

//
// The function responsible for actually moving our snowflake
//
Snowflake.prototype.update = function () {

// using some trigonometry to determine our x and y position
  this.counter += this.speed / 5000;
  this.xPos += this.sign * this.speed * Math.cos(this.counter) / 40;
  this.yPos += Math.sin(this.counter) / 40 + this.speed / 30;

// setting our snowflake's position
  setTranslate3DTransform(this.element, Math.round(this.xPos), Math.round(this.yPos));
  
  // if snowflake goes below the browser window, move it back to the top
  if (this.yPos > browserHeight) {
   this.yPos = -50;
  }
}

//
// A performant way to set your snowflake's position
//
function setTranslate3DTransform(element, xPosition, yPosition) {
var val = "translate3d(" + xPosition + "px, " + yPosition + "px" + ", 0)";
  element.style[transformProperty] = val;
}

//
// The function responsible for creating the snowflake
//
function generateSnowflakes() {

// get our snowflake element from the DOM and store it
  var originalSnowflake = document.querySelector(".snowflake");
  
  // access our snowflake element's parent container
  var snowflakeContainer = originalSnowflake.parentNode;
  
  // get our browser's size
browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
  browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
    
  // create each individual snowflake
  for (var i = 0; i < numberOfSnowflakes; i++) {
  
   // clone our original snowflake and add it to snowflakeContainer
    var snowflakeCopy = originalSnowflake.cloneNode(true);
    snowflakeContainer.appendChild(snowflakeCopy);

 // set our snowflake's initial position and related properties
    var initialXPos = getPosition(50, browserWidth);
    var initialYPos = getPosition(50, browserHeight);
    var speed = 5+Math.random()*40;
    var radius = 4+Math.random()*10;
    
    // create our Snowflake object
    var snowflakeObject = new Snowflake(snowflakeCopy,
         radius,
         speed,
         initialXPos,
         initialYPos);
    snowflakes.push(snowflakeObject);
  }
  
  // remove the original snowflake because we no longer need it visible
snowflakeContainer.removeChild(originalSnowflake);

// call the moveSnowflakes function every 30 milliseconds
  moveSnowflakes();
}

//
// Responsible for moving each snowflake by calling its update function
//
function moveSnowflakes() {
  for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
    var snowflake = snowflakes[i];
    snowflake.update();
  }
  
// Reset the position of all the snowflakes to a new value
  if (resetPosition) {
   browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
   browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
  
 for (var i = 0; i < snowflakes.length; i++) {
     var snowflake = snowflakes[i];
    
     snowflake.xPos = getPosition(50, browserWidth);
     snowflake.yPos = getPosition(50, browserHeight);
   }
  
   resetPosition = false;
  }
  
  requestAnimationFrame(moveSnowflakes);
}

//
// This function returns a number between (maximum - offset) and (maximum + offset)
//
function getPosition(offset, size) {
return Math.round(-1*offset + Math.random() * (size+2*offset));
}

//
// Trigger a reset of all the snowflakes' positions
//
function setResetFlag(e) {
resetPosition = true;
}</script>
Nếu code báo lỗi các bạn mã hóa và thêm vào là được nhé
Nhớ ghé thăm trang blog của mình để tham khảo nhiều bài viết hay nhé :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
 
Sửa lần cuối:
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks