Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share CODE FULL DỊCH VỤ FACEBOOK HOT

Tham gia
9/2/21
Bài viết
37
Lượt Thích
2
VNĐ
3,350
VNĐ
3,350
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
Nội dung ẩn.​
.
 
Tham gia
8/9/21
Bài viết
50
Lượt Thích
31
VNĐ
744
VNĐ
744
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
Nội dung ẩn.​
 
Tham gia
11/3/21
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
1,100
VNĐ
1,100
Xin chào, bộ này là 1 bộ source giúp bạn tạo 1 trang web bán các dịch vụ tự động trên Facebook.
Một số chức năng:
 • VIP Like / Cảm xúc
 • VIP CMT ( Lọc giới tính, lọc trùng, hashtag ngừng comment )
 • VIP Sub (theo dõi)
 • VIP Share
 • VIP Bot cảm xúc (lọc bạn bè/nhóm/page)
 • VIP Buzz( Seeding Like/CMT )
 • Tích hợp vòng quay
Một số hình ảnh:Hướng dẫn cài đặt:
Config tại : _config.php
Cron tại : /core/Cron/xx.php (dùng chức năng nào thì cron chức năng đó)
Dowload:
Mình sẽ tổng hợp tất cả các phiên bản từ cũ nhất tới mới nhất ở đây:
Nội dung ẩn.​
.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks