Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share Code Player Proxy Video GDrive, GPhotos, OneDrive, Yandex, Direct

Tham gia
8/7/21
Bài viết
8
Lượt Thích
0
VNĐ
900
VNĐ
900
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
rp
 
Tham gia
12/12/22
Bài viết
5
Lượt Thích
0
VNĐ
400
VNĐ
400
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
thanks bạn
 
Tham gia
12/12/22
Bài viết
10
Lượt Thích
0
VNĐ
400
VNĐ
400
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
8/10/22
Bài viết
20
Lượt Thích
0
VNĐ
2,000
VNĐ
2,000
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
1/2/23
Bài viết
12
Lượt Thích
1
VNĐ
1,500
VNĐ
1,500
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
thacnks
 
Tham gia
22/11/21
Bài viết
17
Lượt Thích
3
VNĐ
4,000
VNĐ
4,000
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
2/2/23
Bài viết
4
Lượt Thích
1
VNĐ
300
VNĐ
300
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
31/1/23
Bài viết
8
Lượt Thích
0
VNĐ
1,800
VNĐ
1,800
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
OK
 
Tham gia
1/2/23
Bài viết
12
Lượt Thích
1
VNĐ
1,500
VNĐ
1,500
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
thanks
 
Tham gia
15/12/18
Bài viết
257
Lượt Thích
25
VNĐ
60,856
VNĐ
60,856
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
21/9/19
Bài viết
69
Lượt Thích
10
VNĐ
47,339
VNĐ
47,339
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
,
 
Tham gia
3/3/23
Bài viết
6
Lượt Thích
0
VNĐ
200
VNĐ
200
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
22/5/21
Bài viết
82
Lượt Thích
13
VNĐ
20,676
VNĐ
20,676
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Tham gia
9/2/23
Bài viết
25
Lượt Thích
4
VNĐ
2,901
VNĐ
2,901
Code khá ngon play được video ở nhiều nơi khác nhau như: Google Drive, Google Photos, OneDrive, Yandex Disk, Direct Link.
Nhược điểm là hơi kén host.
Panel hỗ trợ chèn quảng cáo, thêm proxy, đổi logo, thêm server, sao lưu, nhập nhiều link cùng lúc, thêm Subtitle, có 2 player để chạy là JW Player và Plyr

Có hướng dẫn trong code

Link tải
Nội dung ẩn.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks