Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Hỏi - Đáp HỎI API BOT REACTION FACEBOOK

Tham gia
2/11/18
Bài viết
174
Lượt Thích
32
VNĐ
112
VNĐ
112
- em đang dùng code có API của Trần Kỳ Nhân, em muốn thay API đó thành API bị block reactions của facebook thì sử dụng API nào ạ? sửa luôn giúp em với ^^

PHP:
<?php
ob_start();
session_start();
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
$today = date('H:i d-m-Y');
$time_bot = date("H:i:s");
include 'config.php';
if($_GET['deletehist'] == 'on'){
  mysqli_query($conn, "DELETE FROM lich_su_bot");
}else{
  $laytoken = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM dach_sach_id_bot");
  while($vipbot = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
    $user_id = $vipbot['user_id'];
    $max_reaction = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) FROM lich_su_bot WHERE user_id='$user_id'"))['COUNT(*)'];
    if ($vipbot['end'] > time()) {
      if($vipbot['time1'] <= $time_bot && $vipbot['time2'] >= $time_bot){
        if($max_reaction <= $vipbot['reaction_max_day']){
          echo '<br>'.$vipbot['user_id'].'<hr>';
          $userid = $vipbot['user_id'];
          $token = $vipbot['access_token'];
          $username = $vipbot['username_bot'];
          $password = $vipbot['password_bot'];
          $me = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$token),true);
          if(!isset($me['id'])){
            $data = Login($username,$password);
            if(strpos($data,"\"access_token\":") == true){
              $data = json_decode($data,true);
              $token = $data["access_token"];
              mysqli_query($conn, "UPDATE dach_sach_id_bot SET access_token='$token' WHERE user_id='$userid'");
            }else{
              mysqli_query($conn, "UPDATE dach_sach_id_bot SET status='1' WHERE user_id=".$userid."");
            }
          }
          $litmit = '2';
          $nhandan = $vipbot['nhandan'];
          $time = substr(time(),0,6);
          $camxucc = $vipbot['type'];
          $camxuc = randreactions($camxucc);
          $fql = "select type,post_id,created_time from stream";
          $fql = $fql." where strpos(created_time,".$time.") >=0 AND source_id in ";
          $fql = $fql."(select uid2 from friend where uid1=me())";
          $fql = "https://api.facebook.com/method/fql.query?query=".urlencode($fql)."&limit='.$litmit.'&format=json&access_token=".$token."";
          $json = json_decode(file_get_contents($fql),true);
          for($i=0;$i<2; $i++){
            $idstt = $json[$i]['post_id'];
            $lich_su_bot = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) FROM lich_su_bot WHERE user_id='$userid' AND id_post='$idstt'"))['COUNT(*)'];
            if($lich_su_bot > 0){
              echo '<meta charset="utf-8">Id: '.$userid.' đã tương tác với post '.$idstt.' rồi. <br>';
            }else{
              if ($vipbot['totalauto'] == 'true'){
                if (!isset($json[$i]['from']['category'])) {
                  if($idstt){
                    mysqli_query($conn, "UPDATE dach_sach_id_bot SET status='0' WHERE id=".$vipbot['id']."");
                    $idu = explode("_", $idstt);
                    echo $idstt.'<br>';
                    $id_camxuc = str_replace(array('LIKE', 'LOVE', 'HAHA', 'WOW', 'SAD', 'ANGRY'), array('1', '2', '4', '3', '7', '8'), $camxuc);
                    $action = json_decode(file_get_contents("https://api.autofb.site/reaction?token=".$vipbot['access_token']."&id_post=$idstt&type=$id_camxuc"),true);
                    if($action['messages'] == 'true'){
                      if($idstt || $vipbot['name'] || $camxuc || $today || $vipbot['user_id'] || $idu[0] || $vipbot['id_user']){
                        mysqli_query($conn, "INSERT INTO lich_su_bot(id_post, name, noi_dung, time, type, user_id) VALUES('$idstt', '".$vipbot['name']."', '".$idu[0]."', '$camxuc', '$today', 'tuongtac', '".$vipbot['user_id']."')");
                      }
                    }
 

Bài mới nhất

Top Bottom