Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi - Đáp hỏi php random giftcode

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
504
Lượt Thích
70
VNĐ
34,407
VNĐ
34,407
PHP:
$number = rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9);
$code = substr(md5(time() + $number), 0, 12);
echo $code;
 

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhannn
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
395
Lượt Thích
418
VNĐ
27,094
VNĐ
27,094
PHP:
$length = "10"; /* Độ dài của mã */
echo randma($length);
function randma($length) {
  $characters = '0123456789QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM9876543210MNBVCXZLKJHGFDSAPOIUYTREWQ';
  $charactersLength = strlen($characters);
  $randomString = '';
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $randomString .= $characters[rand(0, $charactersLength - 1)];
  }
  return $randomString;
}
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
5
Lượt Thích
0
VNĐ
637
VNĐ
637
Đọc qua vài bài, thấy mấy bạn vào hỏi, xong người khác trả lời mà ko thấy 1 câu cám ơn nhỉ :>
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks