Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

how to vừa check email vừa check phone cùng 1 lệnh if

Tham gia
28/2/19
Bài viết
125
Lượt Thích
14
VNĐ
27,698
VNĐ
27,698
Như tiêu đề
Mình có 1 input
HTML:
name="EmailOrPhone" value="Email/Số điện thoại"
Giờ làm thế nào để check cùng lúc cả email và phone trên cùng một lệnh if ạ
VD như:
PHP:
<?php
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo 'Email không hợp lệ';
  }
?>
Mọi người thêm giúp e check phone cùng với lệnh if check email với ạ
Cảm ơn mn tối vv
 
Tham gia
11/4/19
Bài viết
201
Lượt Thích
17
VNĐ
58,839
VNĐ
58,839
PHP:
 <?php
function validate_phone_number($phone){
  $filtered_phone_number = filter_var($phone, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT); //Kiểm Tra Định Dạng SĐT, Cho Phép . + -
  $phone_to_check    = str_replace("-", "", $filtered_phone_number); //Tất Nhiên Để Lưu Trong Database Hay Xử Lí Thì Nên Loại Bỏ Dấu - Đi
  if (strlen($phone_to_check) < 10 || strlen($phone_to_check) > 14) { //Khỏi Giải Thích
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}
function validate_email($email){
  $filtered_email = filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL); //Như Hàm Trên, Không Giải Thích
  if (!$filtered_email) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}
if (validate_phone_number($phone) == true || validate_email($email) == true) { //2 Biến Truyền Vào Là $phone và $email, Thích Thì Gộp Chung
  echo "Email/SDT Đúng";
} else {
  echo "Email/SDT Sai";
}
?>
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks