Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Thông Báo [KẾT THÚC] [DDIT10000MEMBER] Sự kiện mừng diễn đàn 10,000 thành viên.

Anh em muốn gì nữa không?


  • Số thành viên bình chọn
    17
  • Poll closed .
Tham gia
3/8/19
Bài viết
113
Lượt Thích
35
VNĐ
41,533
VNĐ
41,533
Cả tuần lễ chưa thấy trao event đâu :), mình inbox cũng ko rep, nhắn tin trên chatbox cũng ko trả lời, v thì tạo bài event làm gì nhỉ?
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks