Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi - Đáp mọi người giúp em fix code up ảnh này với

Tham gia
28/2/19
Bài viết
125
Lượt Thích
14
VNĐ
27,298
VNĐ
27,298
hiện tại nó bị lỗi không up được
ai fix được ib fb e có trả công ạ
zalo: 01206103331
PHP:
<?php

if(isset($_POST['submit'])) {

$target_dir = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/uploads/';

function reArrayFiles(&$file_post) {

$file_ary = array();

$file_count = count($file_post['name']);

$file_keys = array_keys($file_post);

for ($i=0; $i<$file_count; $i++) {

foreach ($file_keys as $key) {

if ($file_post['error'][$i] === 0) {

$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];

}

}

}

return $file_ary;

}

$files = reArrayFiles($_FILES['img']);

$image = array();

foreach($files as $file) {

$err = '';

if ($file['size'] > 1250000) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' quá lớn rồi! <br />';

}

if(!preg_match('/image/', $file['type'])) {

  $err .= 'Tệp ' . $file['name'] . ' không phải là hình ảnh!<br />';

}

if (empty($err)) {

$target_file = $target_dir . md5_file($file['tmp_name']) . '.' . pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION);

if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $target_file)) {

//echo 'Tệp ' . $file['name'] . ' đã được upload thành công!<br />';

$image[] = '/uploads/' . basename($target_file);

} else {

$err .= 'Xảy ra lỗi trong quá trình upload tệp ' . $file['name'] . '!<br />';

}

}

if (!empty($err)) {

echo '<div class="alert alert-danger fade in alert-dismissible">

  <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close" title="close">×</a>

  <strong>Error!</strong> ' . $err . '

</div>';

}

$hinhanh = implode('|', $image);

}

mysql_query("INSERT INTO `hinhanh` SET

  `linkanh` = '$hinhanh'");

echo 'upload thành công';

}

?>
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks