Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING
  • Chào Khách, bạn cần liên hệ với admin. ??? Quét Zalo nhé

mọi người ơi giúp em với

Tham gia
22/3/22
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
Để quản lý vật tư, người ta lưu thông tin vào 2 tệp dữ liệu có cấu trúc:
Tệp Kho.bin chứa các bản ghi có cấu trúc:
Makho: là 1 số nguyên kiểu int
Tenkho: là 1 xâu ký tự
Diachi: là 1 xâu ký tự
Tệp Vattu.bin chứa các bản ghi có cấu trúc:
Makho: là 1 số nguyên kiểu int
MaVT: là 1 xâu độ dài tối đa 5 ký tự
Soluong: là 1 số nguyên kiểu int
Donvitinh: là 1 xâu ký tự
Dongia: là 1 số nguyên int
Thanhtien: là 1 số nguyên kiểu long
Viết chương trình C, thực hiện các yêu cầu sau (mỗi yêu cầu được chọn từ menu):
a) Nhập vào thông tin 1 kho mới, lưu vào file SanPham.bin
b) Nhập vào 1 vật tư mới theo phương thức: yêu cầu nhập mã kho, mã vật tư, số lượng,
đơn vị tính, đơn giá, thành tiền và lưu vật tư mới vào file Vattu.bin, yêu cầu lưu đầy
đủ thông tin các trường.
c) Nhập vào mã vật tư, tạo file có tên là mã vật tư vừa nhập và ghi vào file đó danh sách các
kho chứa vật tư đó, thông tin in ra gồm: Số thứ tự, Tên kho, địa chỉ kho, số lượng,
đơn giá, thành tiền. Sau đó tính tổng số lượng vật tư trong tất cả các kho đó
 
Tham gia
12/12/20
Bài viết
67
Lượt Thích
6
VNĐ
2,789
VNĐ
2,789
C# thì mình nhận làm cho :)).. mà là C thì chịu ;))
 
Tham gia
22/3/22
Bài viết
3
Lượt Thích
0
VNĐ
100
VNĐ
100
ok bạn bạn làm giúp mình với
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks