Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Chào Khách, tham khảo dịch vụ hosting giá siêu rẻ tại đây nhé BẢNG GIÁ HOSTING

Hỏi - Đáp Nhờ các bạn xem giúp mình file cron này với.

Tham gia
1/11/18
Bài viết
114
Lượt Thích
23
VNĐ
4,510
VNĐ
4,510
Code này của Admin vuicode share.( auto rep cmt. cảm xúc bình luận)
Mình tạo bản select từ data, nhưng không select được comment từ data. khi cho chạy nó chỉ tỏ cảm xúc mà không comment.

Nếu mình để: $cmt ='xin chào'; thì nó vừa cảm xúc vừa cmt, còn select từ data thì không ra.
Mong admin và các bạn xem giúp. Thanks ạ.
cron:
<title>Auto Rep Cmt</title>
<?php
ob_start();
session_start();
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
set_time_limit(0);
$today = date('H:i d-m-Y');
$now = date('H');
include '../system/config.php';
$laytoken = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM autorep WHERE status=0 ORDER BY RAND() LIMIT 0,20");
while($viprep = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
  $token= $viprep['access_token'];
  $id_user = $viprep['user_id'];
  $giochay = $viprep['giochay'];
  $giodung = $viprep['giodung'];
  $cmtngay = $viprep['cmtngay'];
  // lấy cmt mạc định
  $listcmt = explode("\n", $viprep['comment']);
  $comment = urlencode($listcmt[array_rand($listcmt)]);
  // lấy cmt sáng
  $cmts = explode("\n", $viprep['comments']);
  $cmtsang = urlencode($cmts[array_rand($cmts)]);
  // lấy cmt chiều
  $cmtc = explode("\n", $viprep['commentc']);
  $cmtchieu = urlencode($cmtc[array_rand($cmtc)]);
  // lấy cmt tối
  $cmtt = explode("\n", $viprep['commentt']);
  $cmttoi = urlencode($cmtt[array_rand($cmtt)]);
  
if (($now >= $giochay) && ($now <= $giodung)){
              if ($cmtngay == 1){
                  if (($now > 8) && ($now < 10)){
                    $cmt = $cmtsang;
                  }
                  else if (($now > 12) && ($now < 17)){
                    $cmt = $cmtchieu;
                  }
                  else if (($now > 18) && ($now < 22)){
                    $cmt = $cmttoi;
                  }else{
                    $cmt = $comment;
                  }
              }else{
                $cmt = $comment;
              }
@ini_set('display_errors', 'on');
function post_data($site,$data,$cookie){
  $datapost = curl_init();
  $headers = array("Expect:");
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
  ob_start();
  return curl_exec ($datapost);
  ob_end_clean();
  curl_close ($datapost);
  unset($datapost);
}
function curl_f($url,$cookie)
{
  $ch = @curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  $head[] = "Connection: keep-alive";
  $head[] = "Keep-Alive: 300";
  $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $page;
}
function laynoidung($noidung, $start, $stop) {
  $bd = strpos($noidung, $start);
  $tru = strlen($start);
  $bd = $bd + $tru;
  $noidung2 = substr($noidung, $bd);
  $kt = strpos($noidung2, $stop);
  $content = substr($noidung2, 0, $kt);
  return $content;
  }
function cURL($a = NULL){
    if($a){
      $curl = curl_init();
      curl_setopt_array($curl, array(
        CURLOPT_TIMEOUT => 120,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
        CURLOPT_HEADER => false,
        CURLOPT_REFERER    =>'https://graph.facebook.com/',
        CURLOPT_USERAGENT   => 'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13A452 Safari/601.1.46 Sleipnir/4.2.2m',
        CURLOPT_URL      => $a,
        )
      );
      $result = curl_exec($curl);
      curl_close($curl);
      return $result;
    }
    else return false;
  }
function saveFile($path,$y){
    $file = @fopen($path, 'w');
        @fwrite($file, $y);
        @fclose($file);
  }
function getData($id_user, $post, $type){
    if(!is_dir('data')) mkdir('data');
    if(file_exists('data/'.$type.'_'.$id_user)) $data = file_get_contents('data/'.$type.'_'.$id_user);
    else $data = ' ';
    if(preg_match('/'.$post['id'].'/', $data)) return false;
    else{
      if(strlen($data) > 5000) $text = strlen($data) - 5000;
      else $text = 0;
      saveFile('data/'.$type.'_'.$id_user, substr($data, $text).' '.$post['id']);
      return true;
    }
  }
function app($a = NULL){
    if($a){
      $result = cURL('https://graph.facebook.com/app?access_token='.$a);
      return json_decode($result, true);
    }
    else return false;
  }
function token_to_cookie($a){
    $cookie_nguon = cURL($a);
    $c_user = laynoidung($cookie_nguon, 'c_user","value":"', '"');
    $datr = laynoidung($cookie_nguon, 'datr","value":"', '"');
    $fr = laynoidung($cookie_nguon, '"fr","value":"', '"');
    $xs = laynoidung($cookie_nguon, '"xs","value":"', '"');
    $cookie = 'c_user='.$c_user.';xs='.$xs.';fr='.$fr.';datr='.$datr.'';
    return $cookie;
    }
function getHome_Like($token){
    if($token) $data = json_decode(cURL('https://graph.facebook.com/me/feed?fields=comments.from,comments.id,comments.order(reverse_chronological).limit(5)&order=reverse_chronological&limit=1&access_token='.$token.'&method=get'), true);
    if(isset($data['data'])) return $data['data'];
    else return $data;
  }
function _autoReplyComment($id_user, $token){
  $app = app($token);
  $appid = $app['id'];
  $cookie = token_to_cookie('https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp?access_token='.$token.'&format=json&new_app_id='.$appid.'&generate_session_cookies=1');
  $url = curl_f("https://m.facebook.com/",$cookie);
  $fb_dtsg = laynoidung($url, 'fb_dtsg\" value=\"', '\"');
  if($fb_dtsg ==NULL){
  $fb_dtsg = laynoidung($url, 'name="fb_dtsg" value="', '"');
  }
  $datauser = getHome_Like($token);
foreach($datauser as $post){
  $number_comment = @count($post['comments']['data']);
  if($number_comment > 0){
  for($i=0;$i<$number_comment;$i++){
  $formname = $post['comments']['data'][$i]['from']['name'];
  $formid = $post['comments']['data'][$i]['from']['id'];
  
  //$messs = array('<3 CẢM ƠN BẠN ĐÃ TƯƠNG TÁC :* Chúc bạn có 1 ngày An Lành-Vui Vẻ-Hạnh Phúc-Mai Mắn, Mua Mỹ Phẩm VIP WHITE nhắn tin trực tiếp giúp Thúy Anh nhé ,bình luận nhiều quá mình không kiểm tra hết. Hoặc Hotline Zalo Wechat 0102901381 trả lời nhanh 24/24','<3 CẢM ƠN BẠN ĐÃ TƯƠNG TÁC <3 . MỸ_PHẨM_VIP_WHITE Tuyển sỉ vốn 500K hoặc RM200 mua 5 tặng 1 pass ngay bill lẽ. Hỗ trợ từ A_Z. Inbox ngay để được tư vấn. Hotline Zalo Wechat 0102901381 trả lời nhanh 24/24');
  //$cmt=$messs[rand(0,count($messs)-1)];
  $list_cx = array('1', '2');
  $type = $list_cx[array_rand($list_cx)];
  $idbai = $post['comments']['data'][$i]['id'];
  preg_match('/(.*)_(.*)/', $idbai, $id);
  if(getData($id_user, $post['comments']['data'][$i], 'vuicode') && $formid != $id_user){
  post_data("https://m.facebook.com/a/comment.php?parent_redirect_comment_token=".$idbai."&reaction_comment_id=".$id[2]."&viewer_reaction=".$type."&snowflake&ft_ent_identifier=".$id[1]."&gfid=AQC-aepxhZdf9lda&fs=8&refid=52&_ft_=&__tn__=R-R&client_id=1532281926543%3A4153625919&session_id=7bb19afc","m_sess=&fb_dtsg=".$fb_dtsg."&__dyn=1KQdAmmcwGxyufxe6oaE-F48xHXBgR3oy6F8mz8C2K2i5U9EoK363u4oSewYwGxWU5l0Yxm6Uhx6484Gi78y1qwDyoe8hxm3O3q6E42260AU8EmyUb852q3q5U2nwvE6W787um78pwAwWwnElz81m89XzU4G9w&__req=1o&__ajax__=AYm5se7ooUkmqWtuhnyyico2jHfCNtLxN7V2nLwZfTjxIjnU1te91w1wTB4vdRlsJDBCdUqvCqFSGYLIQJ0cKdkWlCFU1op0QBjeDc__JzTRuA&__user=".$id_user,$cookie);
  post_data("https://m.facebook.com/a/comment.php?parent_comment_id=".$id[2]."&parent_redirect_comment_token=".$idbai."&fs=0&comment_logging&inline_reply=1&ft_ent_identifier=".$id[1]."&eav=Afa2lDjEl_6Ifk-JMLPaRvtVxQGxx9031L9X-BELJ5xinhlL_Malhqy_aoDFNGzNQA4&av=".$id_user."&gfid=AQAQOXLpNf8IUhrv","comment_text=".$cmt."&privacy_value=0&waterfall_source=&client_id=1532281521777%3A3513778072&session_id=7bb19afc&submit=Tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di&m_sess=&fb_dtsg=".$fb_dtsg."&__dyn=1KQdAmmcwGxyufxe6oaE-F48xHXBgR3oy6F8mz8C2K2i5U9EoK363u4oSewYwGxWU5l0Yxm6Uhx6484Gi78y1qwDyoe8hxm3O3q6E42260AU8EmyUb852q3q5U2nwvE6W787um78pwAwWwnElz81m89XzU4G9w&__req=n&__ajax__=AYm5se7ooUkmqWtuhnyyico2jHfCNtLxN7V2nLwZfTjxIjnU1te91w1wTB4vdRlsJDBCdUqvCqFSGYLIQJ0cKdkWlCFU1op0QBjeDc__JzTRuA&__user=".$id_user,$cookie);
  }
  }
  }
  }
  }
  _autoReplyComment($id_user, $token);
}
}
?>
 
Tham gia
15/11/18
Bài viết
217
Lượt Thích
34
VNĐ
0
VNĐ
0
nhớ code reply ct vs reaction không có config và data thì Sao select nhỉ :3
 
Tham gia
1/11/18
Bài viết
114
Lượt Thích
23
VNĐ
4,510
VNĐ
4,510
mò hoài không ra các bạn, để trong file cron thì nó rep cmt, còn select từ data thì không rep cmt :(
 
Tham gia
1/11/18
Bài viết
114
Lượt Thích
23
VNĐ
4,510
VNĐ
4,510
cảm ơn các bạn, mình đã fix xong :)
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks