Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tố Cáo Phốt Con Chó Nguyễn Minh Tuấn Phá Giá Miền !

Nguyễn Trungg Vịnh

DienDanIT 2018
Tham gia
27/12/18
Bài viết
177
Lượt Thích
39
VNĐ
18,942
VNĐ
18,942
chơi domain 2 năm bên aws mà miền toàn bên khác 😀 trẻ nhỏ mò được tut aws phá aws rồi lên sủa chơi 2 năm tội thg em chết đói phá giá 😀 chơi 2 năm lại block anh đéo hiểu :)))
Trên Diendanit nó tên là Nguyễn Anh Tuấn Gì đó cũng có bài hỏi ngu ăn chửi sml anh em vào chửi cmm thg nuôi chó đụ chó quá nên chết :D
 
Tham gia
9/8/19
Bài viết
347
Lượt Thích
42
VNĐ
34,399
VNĐ
34,399
chơi domain 2 năm bên aws mà miền toàn bên khác 😀 trẻ nhỏ mò được tut aws phá aws rồi lên sủa chơi 2 năm tội thg em chết đói phá giá 😀 chơi 2 năm lại block anh đéo hiểu :)))
Trên Diendanit nó tên là Nguyễn Anh Tuấn Gì đó cũng có bài hỏi ngu ăn chửi sml anh em vào chửi cmm thg nuôi chó đụ chó quá nên chết :D
Chán!
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks