Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Share Code Bot cảm xúc giao diện cực đẹp [Bản Free] (new)

Tham gia
5/11/18
Bài viết
88
Lượt Thích
10
VNĐ
31
VNĐ
31
Code mình chỉnh sửa lại đôi chút cập nhật thêm 1 số tools
tối ưu lại giao diện
code có bot cmt, sticker, api ảnh từ ephoto360 nhưng mấy hôm nay tự nhiên không chạy đc bot cmt không biết lỗi gì hay bị ban IP bác nào tó thời gian thì tìm tự tìm hiểu nhé

xin lỗi ae vì sơ xuất vừa rồi mình đã lọc lại từ 60mb giảm xuống còn 24mb
Cron theo đường dẫn
chuc_nang/Cron/cx_pro.php
Mã:
      <div class="row">
          </div>
<section class="content">
<?php
defined('COPYRIGHT') OR exit('hihi');
if (isset($_POST['submit'])) {
      $loi = array();
      if($_POST['type'] != 'freelancer'){
        $get = "SELECT user_name, email,profile,phone FROM member";
      }else{
        $get = "SELECT user_name, email,profile,phone FROM ctv";
      }
      $result = mysqli_query($conn, $get);
      while ($x = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        if ($x['user_name'] == $_POST['user_name']) {
          $loi['user_name'] = "<font color='red'>Đã có người sử dụng username này!</font>";
        }
        if ($x['profile'] == $_POST['profile']) {
          $loi['profile'] = "<font color='red'>Đã có người sử dụng userid này!</font>";
        }
      }
      if (empty($loi)) {
        $type = $_POST['type'];
        $pass = $_POST['password'];
        $user_name = htmlspecialchars(addslashes($_POST['user_name']));
        $password = htmlspecialchars(addslashes(md5($_POST['password'])));
        $hoten = htmlspecialchars(addslashes($_POST['name']));
        $sdt = htmlspecialchars(addslashes($_POST['sdt']));
        $email = htmlspecialchars(addslashes($_POST['prefix'].''.$_POST['email_type']));
        $profile = htmlspecialchars(addslashes($_POST['profile']));
        $bill = '1000';
        $status = '0';
        $code = substr(md5(time() + rand(0, 9)), 0, 8);
        if($type == 'member'){
          $sql = "INSERT INTO member(user_name, password, name, phone, email, profile, bill, status, code,rule,num_id) VALUES('$user_name','$password','$hoten','$sdt','$email','$profile','$bill','1','$code','member',0)";
        }else if($type == 'agency'){
          $sql = "INSERT INTO member(user_name, password, name, phone, email, profile, bill, status, code,rule,num_id) VALUES('$user_name','$password','$hoten','$sdt','$email','$profile','$bill','$status','$code','agency',0)";
        }else{
          $sql = "INSERT INTO ctv(user_name, password, name, phone, email, profile, bill, status, code,rule,id_agency,num_id) VALUES('$user_name','$password','$hoten','$sdt','$email','$profile','$bill','$status','$code','freelancer',0,0)";
        }
        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
          if($type == 'member' && $set_require_active == 'true'){
            $query = "SELECT code FROM member WHERE user_name='$user_name'";
            $result = mysqli_query($conn, $query);
            $c = mysqli_fetch_assoc($result);
            $code = $c['code'];
            $subject = 'Vui lòng xác minh địa chỉ email của bạn';
            $bcc = 'VIP.PRO.VN - VIP Like Account Active';
            $noi_dung = "Xin chào <b>$hoten</b>!<br /><br /> Cảm ơn bạn đã đăng kí tài khoản thành viên tại hệ thống VIP Facebook Auto <b>https://Vip.BestAuto.Pro</b><br /><br />Vui lòng click vào liên kết : <a href='https://vip.pro.vn/index.php?DS=Confirm&email=$email&code=$code' target='_blank'><span style='background:yellow; color:red'>https://vip.pro.vn/index.php?DS=Confirm&email=$email&code=$code</span></a> để kích hoạt tài khoản của bạn. <br /><br />Thông tin đăng nhập của bạn sau khi kích hoạt thành công:<br /><br />Tài khoản: <b>$user_name</b><br />Mật khẩu: <b>$pass</b><br /><br />Vui lòng bảo mật thông tin này, nếu quên mật khẩu bạn có thể sử dụng địa chỉ email này để lấy lại.<br /><br />Xin cảm ơn và hậu tạ!<br/><br/>Đội ngũ <b>VIP.PRO.VN</b>";
            if (sendDS($email, $hoten, $subject, $noi_dung, $bcc)) {
              echo "<p class='alert alert-success'> Đăng kí thành công. Chúng tôi đã gửi 1 liên kết kích hoạt tài khoản đến email <b>$email</b> của bạn. Vui lòng đăng nhập kiểm tra Hộp thư đến ( <b>hoặc hòm thư Spam</b> ) và click vào liên kết trong email để kích hoạt tài khoản. Chú ý: <b> Trong vòng 12-24h kể từ khi đăng kí , nếu không kích hoạt Email, tài khoản của bạn trên hệ thống sẽ bị xóa!!</b>Nếu có vấn đề gì xảy xa trong quá trình tạo tài khoản và đăng nhập, vui lòng liên hệ Admin. Xin cảm ơn!</p><script>setTimeout(function(){ window.location = 'trang-chu.html'; }, 30000);</script>";
            }
          }else{
            if($type == 'member'){
              echo '<script>
swal(
 "Thành Công",
 "Đăng Ký Tài Khoản Thành Công!!",
 "success"
); window.location="trang-chu.html"; </script>';
              echo "<script>swal('Thành Công','Đăng ký tài khoản thành công','success');</script><script>setTimeout(function(){ window.location = 'trang-chu.html'; }, 2000);</script>";
            }else{
              echo "<script>swal('Thành Công','Đăng ký tài khoản thành công','success');</script><script>setTimeout(function(){ window.location = 'trang-chu.html'; }, 2000);</script>";
            }
          }
        }
      }
//    }
//  }
}
?>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <!-- Horizontal Form -->
    <div class="box box-info wow fadeIn">
      <div class="box-header with-border">
        <h3 class="box-title">Đăng kí tài khoản</h3>
      </div>
      <!-- /.box-header -->
      <!-- form start -->
      <form class="form-horizontal" action="#" method="post">
        <div class="box-body">
          <div class="form-group">
            <label for="username" class="col-sm-2 control-label">Tài khoản:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <input type="text" minlength="4" class="form-control" id="user_name" value="<?php echo isset($_POST['user_name']) ? $_POST['user_name'] : ''; ?>" name="user_name" placeholder="Nhập tên tài khoản" required>
              <?php echo isset($loi['user_name']) ? $loi['user_name'] : ''; ?>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="password" class="col-sm-2 control-label">Mật khẩu:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <input type="text" minlength="6" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Password" required>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="name" class="col-sm-2 control-label">Họ tên:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <input type="text" minlength="2" class="form-control" value="<?php echo isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : ''; ?>" id="name" name="name" placeholder="Nhập Họ và tên thật" required>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="email" class="col-sm-2 control-label">Email:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <input type="text" class="form-control" id="email" value="<?php echo isset($_POST['prefix']) ? $_POST['prefix'] : ''; ?>" name="prefix" placeholder="vd: theloi194@gmail.com" required>
              <?php echo isset($loi['email']) ? $loi['email'] : ''; ?>
              <?php echo isset($loi['email_type']) ? $loi['email_type'] : ''; ?>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="profile" class="col-sm-2 control-label">ID Facebook:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <input type="number" class="form-control" id="profile" value="<?php echo isset($_POST['profile']) ? $_POST['profile'] : ''; ?>" name="profile" placeholder="10000xxxxxxxx" required>
              <?php echo isset($loi['profile']) ? $loi['profile'] : ''; ?>
            </div>
          </div>
          <!--<div class="form-group">
            <label for="profile" class="col-sm-2 control-label">Loại tài khoản:</label>

            <div class="col-sm-10">
              <select name="type" class="form-control">
              <option value="member" <?php echo (isset($_POST['type']) && $_POST['type'] == 'member') ? 'selected' : ''; ?>>Member thường</option>
              <!--<option value="freelancer" <?php echo (isset($_POST['type']) && $_POST['type'] == 'freelancer') ? 'selected' : ''; ?>>Cộng tác viên - Vốn Min 500K</option>
              <option value="agency" <?php echo (isset($_POST['type']) && $_POST['type'] == 'agency') ? 'selected' : ''; ?>>Đại lí - Vốn Min 1 Triệu <code>Cộng tác viên và Đại lí sẽ được kích hoạt khi nạp tiền!</code></option>
              </select>
            </div>
          </div>-->
        </div>
        <!-- /.box-body -->
        <div class="box-footer">
          <!--Có captcha thì thay vào đây
            <center>
              <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LcoK0AUAAAAAJihVxbt6YlNKlwSwXDo6rblNiI6"></div>
            </center>-->
          <center><button type="submit" name="submit" class="btn btn-glow btn-bg-gradient-x-blue-green">Đăng kí tài khoản</button></center>
        </div>
        <!-- /.box-footer -->
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
  <audio hidden autoplay id="myVideo" src="https://www.bing.com/tspeak?&amp;format=audio%2Fmp3&amp;language=vi&amp;IG=D2CBB80AA6824D9A91B0A5D1074FC4A1&amp;IID=translator.5034.2&amp;text=Bạn hãy điền đầy đủ thông tin chính xác nhất để có thể là thành viên của hệ thống.!"></audio>


Đã check trước khi up


[HIDEREPLY]

[/HIDEREPLY]CODE
[HIDEREPLY]

Download

[/HIDEREPLY]DATA
[HIDEREPLY]

Download
[/HIDEREPLY]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
5/11/18
Bài viết
260
Lượt Thích
269
VNĐ
704
VNĐ
704
@@ :)) k biết thẻ img có sử dụng đc ở đây k nên gửi đại link vậy !@@
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
373
Lượt Thích
52
VNĐ
907
VNĐ
907
chấm
 

Sơn Sexy

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
382
Lượt Thích
196
VNĐ
320
VNĐ
320
Rất tiếc, tệp này đã bị nhiễm vi-rút.

Chỉ chủ sở hữu mới được phép tải xuống tệp bị nhiễm vi-rút.

:v
 
Tham gia
29/11/18
Bài viết
37
Lượt Thích
5
VNĐ
0
VNĐ
0
.
 
Top Bottom