Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Share code bot like + cmt

Tham gia
31/10/18
Bài viết
217
Lượt Thích
77
VNĐ
282
VNĐ
282
CODE NÀY MÌNH VỌC ĐÂU ĐÓ TRÊN BLOG CHẲNG NHỚ NHƯNG MÀ SÀI THẤY CŨNG ĐƯỢC . CRON 10-15P ĐỂ TRÁNH BLOCK .
Tạo file log.txt cho nó lưu log vào
PHP:
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
define('HASHTAG_NAMESPACE', '#tristanadata_');/* đừng quan tâm*/
$arraytoken = array('Thay Token Của Bạn', 'Token 2', 'Token 3', 'Token 4', 'Token 5', 'Token 6'); /*Bỏ Token vào từng ô nhe */
$random_token = array_rand($arraytoken);
$token = $arraytoken[$random_token];
$camsuc = 'LOVE'; /* icon cần thả nếu bạn muốn cảm súc là haha thì sửa lại lại : vd> $camsuc = 'LIKE'; thành $camsuc = 'HAHA' ( các cảm xúc cần chọn 'LIKE','WOW','LOVE','ANGRY','HAHA','SAD','PRIDE'*/
$limit = '5'; /* sô bài cần like & CMT*/
$post = json_decode(request('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from&limit=' . $limit . '&access_token=' . $token), true); /* Get Data Post*/
$timelocpost = date('Y-m-d');
$logpost   = file_get_contents("log.txt");
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  if ($idpost != '364997627165697' ) { /* Đề Phòng Boss */
  $messagepost = $post['data'][$i]['message'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  $getinfo_user = json_decode(request('https://graph.facebook.com/' . $idpost . '?access_token=' . $token), true);
  $name = $getinfo_user["from"]["name"];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
    /* Check hashtag */
    if (strpos(strtolower($messagepost), HASHTAG_NAMESPACE) === FALSE) {
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        $arraycmt = array('Chào, ' . $post['data'][$i]['from']['name'] . '!' . "\n\n" . ' Đã xem và like', 'hello ' . $post['data'][$i]['from']['name'] . '!' . "\n\n" . 'Chúc một ngày tốt lành', 'Ý ' . $name . ' Ra Bài Viết mới Rồi !' . "\n\n" . '.TYM Thôi', 'ý Ông ' . $name . ' Lại Ra Bài Viết mới ^_^');
        $random_cmt = array_rand($arraycmt);
        $comment = $arraycmt[$random_cmt];
        request('https://graph.fb.me/' . urlencode($idpost) . '/comments?method=post&message=' . urlencode($comment) . '&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'CMT Thành Công';
      }
    }
    
  }
  }

  
}
//đây là like bài viết
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
  $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
  /* Check time Post */
  if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
    /* Check hashtag */
      /* Check trùng */
      if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
        /* Send Comment */
        request('https://graph.facebook.com/' . urlencode($idpost) . '/reactions?type=' . $camsuc . '&method=post&access_token=' . $token);
        $luulog = fopen("log.txt", "a");
        fwrite($luulog, $idpost . "\n");
        fclose($luulog);
      } else {
        echo 'like thành công';
      }
  }
}
exec("php test.php"); /* Chạy lại file */
function request($url)
{
  if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
    return FALSE;
  }
  
  $options = array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HEADER => FALSE,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
    CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
    CURLOPT_TIMEOUT => 15,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
    CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
  );
  
  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, $options);
  $response = curl_exec($ch);
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  curl_close($ch);
  unset($options);
  return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
}
?>
 
Top Bottom