Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share share code check proxy có bị block bởi api facebook hay không (php)

Tham gia
5/11/18
Bài viết
299
Lượt Thích
339
VNĐ
4,704
VNĐ
4,704
Code :
[HIDEREPLY]
Code:
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>code</title>

</head>

<body>

<?php

$token='';

$postid = '1751070931677605'; //

 $noi_dung='<3

 '.rand(1,10000).'

 '.date('d/m/Y - H:i:s', time()).'

 ';

  $stickerid = ['184002505550738','184002745550714','184002922217363','184003345550654','184023658881956','184003438883978','184568445494144','184570625493926','184571022160553','184023735548615','184568315494157','184571368827185','184568682160787','184569952160660','184003212217334','184570488827273','184570088827313','184570198827302','184570725493916','184022932215362','184570885493900','184571475493841','184571208827201','184002655550723'];

  $idsticker = $stickerid[rand(0,count($stickerid)-1)];

  $link = json_decode(auto('https://graph.fb.me/' . $postid . '/comments?attachment_id='.$idsticker.'&access_token='.$token.'&message='. urlencode($noi_dung) . '&method=post'), true);

  echo $data= $link['id'];  

  function getRandomUserAgent(){

  $userAgents = array(

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/48 (like Gecko) Safari/48',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E188a Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17'

  );

  return $userAgents[array_rand($userAgents)];

}

function auto($url) {

$proxy = ''; // ip

$port = '';  // port  

$waitTimeoutInSeconds = 1;

if($fp = fsockopen($proxy,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){ 

  echo "Working";

} else {

  echo "Dead";

}

fclose($fp);

  $timeout = 5;

  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,getRandomUserAgent());

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $port);

  curl_setopt_array($ch, array(

   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,

   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

   CURLOPT_URL      => $url,

   )

  );

 echo $result = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);

  return $result;

}

  ?>

</body>

</html>
[/HIDEREPLY]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

BN2002

DienDanIT 2018
Tham gia
31/10/18
Bài viết
123
Lượt Thích
108
VNĐ
5,213
VNĐ
5,213
Đợt fb quét thấy ai cũng die cả.Còn lúc bình thường dùng 1 IP chạy like gần 2 năm mà ko bị block ip :p
 
Tham gia
31/10/18
Bài viết
36
Lượt Thích
3
VNĐ
1,391
VNĐ
1,391
Code :
[HIDEREPLY]
Code:
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>code</title>

</head>

<body>

<?php

$token='';

$postid = '1751070931677605'; //

 $noi_dung='<3

 '.rand(1,10000).'

 '.date('d/m/Y - H:i:s', time()).'

 ';

  $stickerid = ['184002505550738','184002745550714','184002922217363','184003345550654','184023658881956','184003438883978','184568445494144','184570625493926','184571022160553','184023735548615','184568315494157','184571368827185','184568682160787','184569952160660','184003212217334','184570488827273','184570088827313','184570198827302','184570725493916','184022932215362','184570885493900','184571475493841','184571208827201','184002655550723'];

  $idsticker = $stickerid[rand(0,count($stickerid)-1)];

  $link = json_decode(auto('https://graph.fb.me/' . $postid . '/comments?attachment_id='.$idsticker.'&access_token='.$token.'&message='. urlencode($noi_dung) . '&method=post'), true);

  echo $data= $link['id']; 

  function getRandomUserAgent(){

  $userAgents = array(

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/48 (like Gecko) Safari/48',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',

    'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8',

    'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E188a Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4',

    'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1',

    'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17'

  );

  return $userAgents[array_rand($userAgents)];

}

function auto($url) {

$proxy = ''; // ip

$port = '';  // port 

$waitTimeoutInSeconds = 1;

if($fp = fsockopen($proxy,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){

  echo "Working";

} else {

  echo "Dead";

}

fclose($fp);

  $timeout = 5;

  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,getRandomUserAgent());

  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');

  curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);

  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $port);

  curl_setopt_array($ch, array(

   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,

   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

   CURLOPT_URL      => $url,

   )

  );

 echo $result = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);

  return $result;

}

  ?>

</body>

</html>
[/HIDEREPLY]
ngon
 
Top Bottom