Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Share Code GetSub.Vip - Vipfb Script Auto Followers 2019

Cua

nasscom.vn
Thành viên BQT
Việt Nam Vô Địch
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DienDanIT 2018
Tham gia
30/10/18
Bài viết
686
Lượt Thích
2,038
VNĐ
5,772
VNĐ
5,772

Thông tin về Code
 • Fake By : Võ Hữu Nhân
Cách sử dụng code
Bạn upload lên hosting sau đó giải nén và vào includes/dbconfig và config file này.
Upload SQL để có thể sử dụng.
Cách sửa lỗi code
Nếu bạn buff sub không lên thì hãy mở new_followers/index.php sau đó thay thế toàn bộ nội dung vào file và lưu lại.
Mã:
<?php
//$site = "https://www.apiliker.net/";
//fopen("r")
//or die("Đừng làm phiền mình nha :3 mình đang làm $site");
?>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['idfb'] && !$_SESSION['ten'] && !$_SESSION['token']){
header('Location: ../index.php?i=8');
}
require_once '../includes/head1.php';
include '../includes/dbconfig.php';
if(isset($_GET['i'])){
switch($_GET['i']) {
case 1:
echo '<script>Materialize.toast("Subscribers or Likers Failed, Time Limit Reached, Please Wait 10 mins Later...", 3000);</script>';
break;
case 3:
echo '<script>Materialize.toast("Login Success.", 3000);</script>';
break;
case 4:
echo '<script>Materialize.toast("Successful Subscribers Sent", 3000);</script>';
break;
default:
echo '<script>Materialize.toast("Nothing", 3000);</script>';
break;
}
}
$me = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$_SESSION['token']),true);
if(!$me['id']){
session_destroy();
header('Location: index.php?i=1');
}
$gioihan = 420; //10 Phút
$hientai = time();
$res = mysqli_query( $conn,"SELECT `thoigian` FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
$block = mysqli_fetch_assoc( $res);
mysqli_free_result($res);
$dacho = $hientai - $block['thoigian'];
$conlai = $gioihan - $dacho;
if(isset($_POST['submit']) && isset($_POST['idfb']) && isset($_SESSION['code']) && isset($_POST['code']))
{
if($_SESSION['code'] !== $_POST['code']){
header('Location: follow.php?info=1');
exit;
}else{
if($dacho < $gioihan){
header('Location: Dashbroad?i=1');
}else{
mysqli_query( $conn,"DELETE FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
mysqli_query( $conn,"INSERT INTO BLOCK SET `idfb` = ".$_SESSION['idfb'].", `thoigian` = '$hientai'");
$laytoken = mysqli_query( $conn,"SELECT `token` FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,200");
while($gettoken = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
auto('https://graph.facebook.com/'.$_POST['idfb'].'/subscribers?method=post&access_token='.$gettoken['token']);
}
mysqli_free_result($laytoken);
header('Location: Dashbroad?i=4');
}
}
}
?>
<div style="padding-top:0px;padding-bottom: 3px;" class=" blue-greyx lighten-5 section no-pad-bot" id="no"><br><br></div>
<main>
<div class="container">
<div class="ad_top" style="margin-top: -4px;margin-bottom: 0px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="7117815225" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><iframe width="956" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_1" name="aswift_1" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:956px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<div style="margin-bottom:160px;" class="row center">
<div class="col s12">
<div class="container">
<div class="row">
<!-- ADS -->
<div style="text-align:center;color:#ff0000;font-size:105%;margin-top: 11px;margin-bottom: 11px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"> </div>
<div style="background-color: #fff;" class="shadoww row z-depth-1 mainpage">
<div style="background-color:#4267b2;" class="col s12 lighten-1">
<h4 style="font-size:105%;" id="countdown" class="white-text header center">Next Submit: READY....!</h4></div>
<noscript><style>form{display:none;}</style><div style="text-align:center;font-size: 160%;color:red;margin-top: 14px;margin-bottom: -1px;">You need to enable Javascript.<br>If you do not use a Javascript-enabled browser, will not work it.</div></noscript>
<div style="margin-bottom:0px;" class="row center">
<form align="center" onsubmit="$(document).find('button')[0].disabled = true; $(document).find('button').text('Please Wait...!');" action="" method="post" class="col s12">
<div style="margin: 2.50px;margin-top: 6px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"><img src="generatecaptcha.php?rand=<?php echo rand(); ?>" id='captchaimg'></div>
<input type="text" id="code" name="code" maxlength="51" alt="CAPTCHA code" value="" oninput="this.value=this.value.toLowerCase()" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:#000;margin-bottom: 10px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter The CAPTCHA ^ Code ^" autocomplete="off" required=""><br>
<input type="text" name="idfb" value="<?php echo $_SESSION['idfb']; ?>" pattern=".{4,}" title="4 Characters Minimum" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:black;margin:0 0 11px 0;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter Profile ID or Username" maxlength="51" required=""><br>
<div class="ad_center" style="width:90%;margin-left:5%;margin-bottom: 6px;margin-top: -6px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 60px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="5425335897" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display:block;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><iframe width="643" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:643px;height:60px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<button type="submit" style="width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;text-align:center;background-color:#4267b2;box-shadow:0 0 0 0;margin-top: -1px;margin-bottom: 10px;" class="btn waves-effect waves-light"> Sent Followers NOW...! </button>
<input type="hidden" name="submit">
</form></div></div></div></div>
<div class="ad_bottom" style="margin-bottom: 11px;margin-top: -30px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="1024601041" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_3_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_3_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><iframe width="944" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_3" name="aswift_3" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:944px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div></main>
<script type="text/javascript">
$("#request-disabled").click(function(){
 Materialize.toast('Request Disabled On 30 Days, please use Auto Followers Now!!', 3000);
 
});
$(document).ready(function(){$('.collapsible').collapsible();});
</script>
<?php include("../includes/footer.php");?></body>
 <script>
 var seconds = "<? echo $conlai; ?>";
 function secondPassed() {
  var minutes = Math.round((seconds - 30)/60);
  var remainingSeconds = seconds % 60;
  if (remainingSeconds < 10) {
   remainingSeconds = "0" + remainingSeconds;
  }
  document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: Wait " + minutes + ":" + remainingSeconds + " Seconds";
  if (seconds <= 0) {
   clearInterval(countdownTimer);
   document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: READY...!";
  }
  else {
   seconds--;
  }
 }
 var countdownTimer = setInterval('secondPassed()', 1000);
</script>
<?php
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $ch;
}

Download
[HIDEREPLY]

Tải Về
[/HIDEREPLY]

[HIDEREPLY]

Tải Về
[/HIDEREPLY]
 
Tham gia
8/12/18
Bài viết
19
Lượt Thích
3
VNĐ
663
VNĐ
663

Thông tin về Code
 • Fake By : Võ Hữu Nhân
Cách sử dụng code
Bạn upload lên hosting sau đó giải nén và vào includes/dbconfig và config file này.
Upload SQL để có thể sử dụng.
Cách sửa lỗi code
Nếu bạn buff sub không lên thì hãy mở new_followers/index.php sau đó thay thế toàn bộ nội dung vào file và lưu lại.
Mã:
<?php
//$site = "https://www.apiliker.net/";
//fopen("r")
//or die("Đừng làm phiền mình nha :3 mình đang làm $site");
?>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['idfb'] && !$_SESSION['ten'] && !$_SESSION['token']){
header('Location: ../index.php?i=8');
}
require_once '../includes/head1.php';
include '../includes/dbconfig.php';
if(isset($_GET['i'])){
switch($_GET['i']) {
case 1:
echo '<script>Materialize.toast("Subscribers or Likers Failed, Time Limit Reached, Please Wait 10 mins Later...", 3000);</script>';
break;
case 3:
echo '<script>Materialize.toast("Login Success.", 3000);</script>';
break;
case 4:
echo '<script>Materialize.toast("Successful Subscribers Sent", 3000);</script>';
break;
default:
echo '<script>Materialize.toast("Nothing", 3000);</script>';
break;
}
}
$me = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$_SESSION['token']),true);
if(!$me['id']){
session_destroy();
header('Location: index.php?i=1');
}
$gioihan = 420; //10 Phút
$hientai = time();
$res = mysqli_query( $conn,"SELECT `thoigian` FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
$block = mysqli_fetch_assoc( $res);
mysqli_free_result($res);
$dacho = $hientai - $block['thoigian'];
$conlai = $gioihan - $dacho;
if(isset($_POST['submit']) && isset($_POST['idfb']) && isset($_SESSION['code']) && isset($_POST['code']))
{
if($_SESSION['code'] !== $_POST['code']){
header('Location: follow.php?info=1');
exit;
}else{
if($dacho < $gioihan){
header('Location: Dashbroad?i=1');
}else{
mysqli_query( $conn,"DELETE FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
mysqli_query( $conn,"INSERT INTO BLOCK SET `idfb` = ".$_SESSION['idfb'].", `thoigian` = '$hientai'");
$laytoken = mysqli_query( $conn,"SELECT `token` FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,200");
while($gettoken = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
auto('https://graph.facebook.com/'.$_POST['idfb'].'/subscribers?method=post&access_token='.$gettoken['token']);
}
mysqli_free_result($laytoken);
header('Location: Dashbroad?i=4');
}
}
}
?>
<div style="padding-top:0px;padding-bottom: 3px;" class=" blue-greyx lighten-5 section no-pad-bot" id="no"><br><br></div>
<main>
<div class="container">
<div class="ad_top" style="margin-top: -4px;margin-bottom: 0px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="7117815225" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><iframe width="956" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_1" name="aswift_1" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:956px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<div style="margin-bottom:160px;" class="row center">
<div class="col s12">
<div class="container">
<div class="row">
<!-- ADS -->
<div style="text-align:center;color:#ff0000;font-size:105%;margin-top: 11px;margin-bottom: 11px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"> </div>
<div style="background-color: #fff;" class="shadoww row z-depth-1 mainpage">
<div style="background-color:#4267b2;" class="col s12 lighten-1">
<h4 style="font-size:105%;" id="countdown" class="white-text header center">Next Submit: READY....!</h4></div>
<noscript><style>form{display:none;}</style><div style="text-align:center;font-size: 160%;color:red;margin-top: 14px;margin-bottom: -1px;">You need to enable Javascript.<br>If you do not use a Javascript-enabled browser, will not work it.</div></noscript>
<div style="margin-bottom:0px;" class="row center">
<form align="center" onsubmit="$(document).find('button')[0].disabled = true; $(document).find('button').text('Please Wait...!');" action="" method="post" class="col s12">
<div style="margin: 2.50px;margin-top: 6px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"><img src="generatecaptcha.php?rand=<?php echo rand(); ?>" id='captchaimg'></div>
<input type="text" id="code" name="code" maxlength="51" alt="CAPTCHA code" value="" oninput="this.value=this.value.toLowerCase()" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:#000;margin-bottom: 10px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter The CAPTCHA ^ Code ^" autocomplete="off" required=""><br>
<input type="text" name="idfb" value="<?php echo $_SESSION['idfb']; ?>" pattern=".{4,}" title="4 Characters Minimum" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:black;margin:0 0 11px 0;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter Profile ID or Username" maxlength="51" required=""><br>
<div class="ad_center" style="width:90%;margin-left:5%;margin-bottom: 6px;margin-top: -6px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 60px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="5425335897" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display:block;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><iframe width="643" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:643px;height:60px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<button type="submit" style="width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;text-align:center;background-color:#4267b2;box-shadow:0 0 0 0;margin-top: -1px;margin-bottom: 10px;" class="btn waves-effect waves-light"> Sent Followers NOW...! </button>
<input type="hidden" name="submit">
</form></div></div></div></div>
<div class="ad_bottom" style="margin-bottom: 11px;margin-top: -30px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="1024601041" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_3_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_3_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><iframe width="944" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_3" name="aswift_3" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:944px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div></main>
<script type="text/javascript">
$("#request-disabled").click(function(){
 Materialize.toast('Request Disabled On 30 Days, please use Auto Followers Now!!', 3000);

});
$(document).ready(function(){$('.collapsible').collapsible();});
</script>
<?php include("../includes/footer.php");?></body>
<script>
 var seconds = "<? echo $conlai; ?>";
 function secondPassed() {
  var minutes = Math.round((seconds - 30)/60);
  var remainingSeconds = seconds % 60;
  if (remainingSeconds < 10) {
   remainingSeconds = "0" + remainingSeconds;
  }
  document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: Wait " + minutes + ":" + remainingSeconds + " Seconds";
  if (seconds <= 0) {
   clearInterval(countdownTimer);
   document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: READY...!";
  }
  else {
   seconds--;
  }
 }
 var countdownTimer = setInterval('secondPassed()', 1000);
</script>
<?php
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $ch;
}

Download
[Hidden content]
[Hidden content]
tks
 
Tham gia
22/12/18
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
0
VNĐ
0
không biết ae nào có biết hotst free ổn ổn ko nhở
 
Top Bottom