Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share Share Code GetSub.Vip - Vipfb Script Auto Followers 2019

Cua

VUTIENANH.COM
Thành viên BQT
Administrator
Thành Viên VIP
DienDanIT 2018
Tham gia
30/10/18
Bài viết
662
Lượt Thích
1,872
VNĐ
972
VNĐ
972

Thông tin về Code
 • Fake By : Võ Hữu Nhân
Cách sử dụng code
Bạn upload lên hosting sau đó giải nén và vào includes/dbconfig và config file này.
Upload SQL để có thể sử dụng.
Cách sửa lỗi code
Nếu bạn buff sub không lên thì hãy mở new_followers/index.php sau đó thay thế toàn bộ nội dung vào file và lưu lại.
Mã:
<?php
//$site = "https://www.apiliker.net/";
//fopen("r")
//or die("Đừng làm phiền mình nha :3 mình đang làm $site");
?>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['idfb'] && !$_SESSION['ten'] && !$_SESSION['token']){
header('Location: ../index.php?i=8');
}
require_once '../includes/head1.php';
include '../includes/dbconfig.php';
if(isset($_GET['i'])){
switch($_GET['i']) {
case 1:
echo '<script>Materialize.toast("Subscribers or Likers Failed, Time Limit Reached, Please Wait 10 mins Later...", 3000);</script>';
break;
case 3:
echo '<script>Materialize.toast("Login Success.", 3000);</script>';
break;
case 4:
echo '<script>Materialize.toast("Successful Subscribers Sent", 3000);</script>';
break;
default:
echo '<script>Materialize.toast("Nothing", 3000);</script>';
break;
}
}
$me = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$_SESSION['token']),true);
if(!$me['id']){
session_destroy();
header('Location: index.php?i=1');
}
$gioihan = 420; //10 Phút
$hientai = time();
$res = mysqli_query( $conn,"SELECT `thoigian` FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
$block = mysqli_fetch_assoc( $res);
mysqli_free_result($res);
$dacho = $hientai - $block['thoigian'];
$conlai = $gioihan - $dacho;
if(isset($_POST['submit']) && isset($_POST['idfb']) && isset($_SESSION['code']) && isset($_POST['code']))
{
if($_SESSION['code'] !== $_POST['code']){
header('Location: follow.php?info=1');
exit;
}else{
if($dacho < $gioihan){
header('Location: Dashbroad?i=1');
}else{
mysqli_query( $conn,"DELETE FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
mysqli_query( $conn,"INSERT INTO BLOCK SET `idfb` = ".$_SESSION['idfb'].", `thoigian` = '$hientai'");
$laytoken = mysqli_query( $conn,"SELECT `token` FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,200");
while($gettoken = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
auto('https://graph.facebook.com/'.$_POST['idfb'].'/subscribers?method=post&access_token='.$gettoken['token']);
}
mysqli_free_result($laytoken);
header('Location: Dashbroad?i=4');
}
}
}
?>
<div style="padding-top:0px;padding-bottom: 3px;" class=" blue-greyx lighten-5 section no-pad-bot" id="no"><br><br></div>
<main>
<div class="container">
<div class="ad_top" style="margin-top: -4px;margin-bottom: 0px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="7117815225" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><iframe width="956" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_1" name="aswift_1" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:956px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<div style="margin-bottom:160px;" class="row center">
<div class="col s12">
<div class="container">
<div class="row">
<!-- ADS -->
<div style="text-align:center;color:#ff0000;font-size:105%;margin-top: 11px;margin-bottom: 11px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"> </div>
<div style="background-color: #fff;" class="shadoww row z-depth-1 mainpage">
<div style="background-color:#4267b2;" class="col s12 lighten-1">
<h4 style="font-size:105%;" id="countdown" class="white-text header center">Next Submit: READY....!</h4></div>
<noscript><style>form{display:none;}</style><div style="text-align:center;font-size: 160%;color:red;margin-top: 14px;margin-bottom: -1px;">You need to enable Javascript.<br>If you do not use a Javascript-enabled browser, will not work it.</div></noscript>
<div style="margin-bottom:0px;" class="row center">
<form align="center" onsubmit="$(document).find('button')[0].disabled = true; $(document).find('button').text('Please Wait...!');" action="" method="post" class="col s12">
<div style="margin: 2.50px;margin-top: 6px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"><img src="generatecaptcha.php?rand=<?php echo rand(); ?>" id='captchaimg'></div>
<input type="text" id="code" name="code" maxlength="51" alt="CAPTCHA code" value="" oninput="this.value=this.value.toLowerCase()" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:#000;margin-bottom: 10px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter The CAPTCHA ^ Code ^" autocomplete="off" required=""><br>
<input type="text" name="idfb" value="<?php echo $_SESSION['idfb']; ?>" pattern=".{4,}" title="4 Characters Minimum" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:black;margin:0 0 11px 0;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter Profile ID or Username" maxlength="51" required=""><br>
<div class="ad_center" style="width:90%;margin-left:5%;margin-bottom: 6px;margin-top: -6px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 60px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="5425335897" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display:block;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><iframe width="643" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:643px;height:60px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<button type="submit" style="width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;text-align:center;background-color:#4267b2;box-shadow:0 0 0 0;margin-top: -1px;margin-bottom: 10px;" class="btn waves-effect waves-light"> Sent Followers NOW...! </button>
<input type="hidden" name="submit">
</form></div></div></div></div>
<div class="ad_bottom" style="margin-bottom: 11px;margin-top: -30px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="1024601041" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_3_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_3_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><iframe width="944" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_3" name="aswift_3" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:944px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div></main>
<script type="text/javascript">
$("#request-disabled").click(function(){
 Materialize.toast('Request Disabled On 30 Days, please use Auto Followers Now!!', 3000);
 
});
$(document).ready(function(){$('.collapsible').collapsible();});
</script>
<?php include("../includes/footer.php");?></body>
 <script>
 var seconds = "<? echo $conlai; ?>";
 function secondPassed() {
  var minutes = Math.round((seconds - 30)/60);
  var remainingSeconds = seconds % 60;
  if (remainingSeconds < 10) {
   remainingSeconds = "0" + remainingSeconds;
  }
  document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: Wait " + minutes + ":" + remainingSeconds + " Seconds";
  if (seconds <= 0) {
   clearInterval(countdownTimer);
   document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: READY...!";
  }
  else {
   seconds--;
  }
 }
 var countdownTimer = setInterval('secondPassed()', 1000);
</script>
<?php
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $ch;
}

Download
[HIDEREPLY]

Tải Về
[/HIDEREPLY]

[HIDEREPLY]

Tải Về
[/HIDEREPLY]
 
Tham gia
2/11/18
Bài viết
98
Lượt Thích
18
VNĐ
1,008
VNĐ
1,008
Thanks
 
 • Like
Cảm xúc: Cua
Tham gia
8/12/18
Bài viết
18
Lượt Thích
1
VNĐ
263
VNĐ
263

Thông tin về Code
 • Fake By : Võ Hữu Nhân
Cách sử dụng code
Bạn upload lên hosting sau đó giải nén và vào includes/dbconfig và config file này.
Upload SQL để có thể sử dụng.
Cách sửa lỗi code
Nếu bạn buff sub không lên thì hãy mở new_followers/index.php sau đó thay thế toàn bộ nội dung vào file và lưu lại.
Mã:
<?php
//$site = "https://www.apiliker.net/";
//fopen("r")
//or die("Đừng làm phiền mình nha :3 mình đang làm $site");
?>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['idfb'] && !$_SESSION['ten'] && !$_SESSION['token']){
header('Location: ../index.php?i=8');
}
require_once '../includes/head1.php';
include '../includes/dbconfig.php';
if(isset($_GET['i'])){
switch($_GET['i']) {
case 1:
echo '<script>Materialize.toast("Subscribers or Likers Failed, Time Limit Reached, Please Wait 10 mins Later...", 3000);</script>';
break;
case 3:
echo '<script>Materialize.toast("Login Success.", 3000);</script>';
break;
case 4:
echo '<script>Materialize.toast("Successful Subscribers Sent", 3000);</script>';
break;
default:
echo '<script>Materialize.toast("Nothing", 3000);</script>';
break;
}
}
$me = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$_SESSION['token']),true);
if(!$me['id']){
session_destroy();
header('Location: index.php?i=1');
}
$gioihan = 420; //10 Phút
$hientai = time();
$res = mysqli_query( $conn,"SELECT `thoigian` FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
$block = mysqli_fetch_assoc( $res);
mysqli_free_result($res);
$dacho = $hientai - $block['thoigian'];
$conlai = $gioihan - $dacho;
if(isset($_POST['submit']) && isset($_POST['idfb']) && isset($_SESSION['code']) && isset($_POST['code']))
{
if($_SESSION['code'] !== $_POST['code']){
header('Location: follow.php?info=1');
exit;
}else{
if($dacho < $gioihan){
header('Location: Dashbroad?i=1');
}else{
mysqli_query( $conn,"DELETE FROM BLOCK WHERE idfb = ".$_SESSION['idfb']."");
mysqli_query( $conn,"INSERT INTO BLOCK SET `idfb` = ".$_SESSION['idfb'].", `thoigian` = '$hientai'");
$laytoken = mysqli_query( $conn,"SELECT `token` FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,200");
while($gettoken = mysqli_fetch_assoc($laytoken)){
auto('https://graph.facebook.com/'.$_POST['idfb'].'/subscribers?method=post&access_token='.$gettoken['token']);
}
mysqli_free_result($laytoken);
header('Location: Dashbroad?i=4');
}
}
}
?>
<div style="padding-top:0px;padding-bottom: 3px;" class=" blue-greyx lighten-5 section no-pad-bot" id="no"><br><br></div>
<main>
<div class="container">
<div class="ad_top" style="margin-top: -4px;margin-bottom: 0px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="7117815225" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:956px;background-color:transparent;"><iframe width="956" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_1" name="aswift_1" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:956px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<div style="margin-bottom:160px;" class="row center">
<div class="col s12">
<div class="container">
<div class="row">
<!-- ADS -->
<div style="text-align:center;color:#ff0000;font-size:105%;margin-top: 11px;margin-bottom: 11px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"> </div>
<div style="background-color: #fff;" class="shadoww row z-depth-1 mainpage">
<div style="background-color:#4267b2;" class="col s12 lighten-1">
<h4 style="font-size:105%;" id="countdown" class="white-text header center">Next Submit: READY....!</h4></div>
<noscript><style>form{display:none;}</style><div style="text-align:center;font-size: 160%;color:red;margin-top: 14px;margin-bottom: -1px;">You need to enable Javascript.<br>If you do not use a Javascript-enabled browser, will not work it.</div></noscript>
<div style="margin-bottom:0px;" class="row center">
<form align="center" onsubmit="$(document).find('button')[0].disabled = true; $(document).find('button').text('Please Wait...!');" action="" method="post" class="col s12">
<div style="margin: 2.50px;margin-top: 6px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;"><img src="generatecaptcha.php?rand=<?php echo rand(); ?>" id='captchaimg'></div>
<input type="text" id="code" name="code" maxlength="51" alt="CAPTCHA code" value="" oninput="this.value=this.value.toLowerCase()" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:#000;margin-bottom: 10px;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter The CAPTCHA ^ Code ^" autocomplete="off" required=""><br>
<input type="text" name="idfb" value="<?php echo $_SESSION['idfb']; ?>" pattern=".{4,}" title="4 Characters Minimum" style="text-align:center;margin-top: -2px;color:black;margin:0 0 11px 0;width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;height:38px;" placeholder="Please Enter Profile ID or Username" maxlength="51" required=""><br>
<div class="ad_center" style="width:90%;margin-left:5%;margin-bottom: 6px;margin-top: -6px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 60px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="5425335897" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display:block;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:643px;background-color:transparent;"><iframe width="643" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:643px;height:60px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<button type="submit" style="width:96%;margin-left:2%;margin-right:2%;text-align:center;background-color:#4267b2;box-shadow:0 0 0 0;margin-top: -1px;margin-bottom: 10px;" class="btn waves-effect waves-light"> Sent Followers NOW...! </button>
<input type="hidden" name="submit">
</form></div></div></div></div>
<div class="ad_bottom" style="margin-bottom: 11px;margin-top: -30px;">
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle" style="display: block; height: 90px;" data-ad-client="ca-pub-3108206829970470" data-ad-slot="1024601041" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_3_expand" style="display:inline-table;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><ins id="aswift_3_anchor" style="display:block;border:none;height:90px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:944px;background-color:transparent;"><iframe width="944" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&amp;&amp;s.handlers,h=H&amp;&amp;H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&amp;&amp;d&amp;&amp;(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}" id="aswift_3" name="aswift_3" style="left:0;position:absolute;top:0;border:0px;width:944px;height:90px;"></iframe></ins></ins></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div></main>
<script type="text/javascript">
$("#request-disabled").click(function(){
 Materialize.toast('Request Disabled On 30 Days, please use Auto Followers Now!!', 3000);

});
$(document).ready(function(){$('.collapsible').collapsible();});
</script>
<?php include("../includes/footer.php");?></body>
<script>
 var seconds = "<? echo $conlai; ?>";
 function secondPassed() {
  var minutes = Math.round((seconds - 30)/60);
  var remainingSeconds = seconds % 60;
  if (remainingSeconds < 10) {
   remainingSeconds = "0" + remainingSeconds;
  }
  document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: Wait " + minutes + ":" + remainingSeconds + " Seconds";
  if (seconds <= 0) {
   clearInterval(countdownTimer);
   document.getElementById('countdown').innerHTML = "Next Submit: READY...!";
  }
  else {
   seconds--;
  }
 }
 var countdownTimer = setInterval('secondPassed()', 1000);
</script>
<?php
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $ch;
}

Download
[Hidden content]
[Hidden content]
tks
 
Tham gia
22/12/18
Bài viết
1
Lượt Thích
0
VNĐ
0
VNĐ
0
không biết ae nào có biết hotst free ổn ổn ko nhở
 
Tham gia
31/10/18
Bài viết
223
Lượt Thích
77
VNĐ
2,116
VNĐ
2,116
TKS
 
Top Bottom