Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share Share code PHP chọc bạn bè

Tham gia
31/10/18
Bài viết
218
Lượt Thích
78
VNĐ
882
VNĐ
882
DEMO :
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

code choc ban be.PNG

Code :
PHP:
<html>

<head>

<title>Chọc bạn bè để tương tác</title>

</head>

<body>

<?php

$limitfr = isset($_GET['limit']) ? intval($_GET['limit']) : 5000;

$token = isset($_GET['token']) ? $_GET['token'] : ''; //điền token vào đây

define("LIMIT_FR", $limitfr); //lấy uid max 5000 friend

$ar_thong_tin = '';

$ar_friend = '';

/**TÔN TRỌNG NHAU NHÉ **

#CODE BY KT1K99

#FROM #TSVT WITH LUV

** HIHI **/

$i = 0;

if($token != ''):

$uid = step(0,$token); //check token die

if($uid == true){

  $log_friend = step(4,$token);

  if(count($log_friend)<2){

        $tsvt = 'error';

        $thongbao = 'Bạn bè quá ít';

  }else{

  $fp = fopen('poke_'.$uid.'.txt', 'a+') or die('File không tồn tại');

    foreach ($log_friend as $u) {

            $ar_friend[] .= $u['id'];

    }

        foreach ($ar_friend as $value) {

          if(step(7,$token,$value) == true){

            $i++;

          }

          $name = step(6,$token,$value);

          $ar_thong_tin[] .= $name;

          echo $value.'|'.$name.'<br>';

          fwrite($fp, $value."|".$name."\n");

        }

  fclose($fp);

  }

 

  //$tsvt = 'success';

  $thongbao = 'Đã chọc thành công '.$i.' Bạn bè ';

}else{

  $thongbao = 'Token die rồi';

}

  echo $thongbao.'<br>';

endif;function step($type,$token,$id = '')

{

  if($type == 0){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?fields=id&access_token='.$token),true);

    if(isset($data['id'])){

      return $data['id'];

    }

  }elseif($type == 1){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id&limit='.LIMIT_POST.'&access_token='.$token),true);

    if(isset($data['data'])){

      return $data['data'];

    }

  }elseif($type == 2){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/'.$id.'/reactions?fields=id&limit='.LIMIT_REAC.'&access_token='.$token),true);

    if(isset($data['data'])){

      return $data['data'];

    }

  }elseif($type == 3){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/'.$id.'/comments?fields=from.id&limit='.LIMIT_CMT.'&access_token='.$token),true);

    if(isset($data['data'])){

      return $data['data'];

    }

  }elseif($type == 4){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me/friends?fields=id&limit='.LIMIT_FR.'&access_token='.$token),true);

    if(isset($data['data'])){

      return $data['data'];

    }

  }elseif($type == 5){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me/friends?uid='.$id.'&method=delete&access_token='.$token),true);

    return $data;

  }elseif($type == 6){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/'.$id.'?fields=name&access_token='.$token),true);

    return $data['name'];

  }elseif($type == 7){

    $data = json_decode(auto('https://graph.facebook.com/'.$id.'/pokes?method=post&access_token='.$token),true);

    return $data;

  }else

  return 0;}function auto($url, $data = null)

{

  $c = curl_init();

  curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);

  if ($data != null) {

    curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);

    curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

  }  curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

  curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

  curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

  curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, 30000);

  $go = curl_exec($c);

  curl_close($c);

  return $go;

}?>
Hướng dẫn :
Tạo file bất kì lưu code trên lại vd chocfullbanbe.php
Tùy chỉnh url : <strong>
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
<nhập token vào đây>limit=5000
Mặc định : Max 5000 Friends
Sửa limit=5000 để giới hạn bạn bè
Lưu ý * : Có thể dể bị ăn report vì người ta hiểu lầm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top Bottom