Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Share SHARE CODE VIP-BOT LIKE

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhanit
Thành viên BQT
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
360
Lượt Thích
278
VNĐ
1,194
VNĐ
1,194
Mọi thắc mắc về code này hãy comment phía dưới nhé.!
Password file : vuicode.net
Mã:
Sửa tên file htaccess thành .htaccess
Config tại : system/config.php (Mọi thứ làm theo chỉ dẫn có trong file. Nếu bị gì vui lòng bình luận phía dưới.)
Cron 1 file cho 3 chức năng của site tại file cron.php khi tải Source Code về vui lòng đổi lại tên file cron
cron.php?type=runbot =>5p 1 lần
cron.php?type=runlike => 1p 1 lần
cron.php?type=deletebot => 1 ngày 1 lần (12h đêm)
Tài khoản, mật khẩu admin là : admin/admin có thể vào csdl sửa lại tên đăng nhập của bạn giống như đã config
Có 3 theme hiện tại cho member tuỳ chỉnh.
Vì đây chỉ là bản đầu tiên nên chưa đầy đủ chức năng nhé hihi

[HIDEREPLY]

Tải Về
[/HIDEREPLY]​
Sử dụng Sql này nhé các bạn. Sql trong file .zip hư r
Mã:
--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `botlike`
--

CREATE TABLE `botlike` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `name` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `start` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `end` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `id_user` int(11) NOT NULL,
 `access_token` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `max` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `totalauto` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `reaction_max_day` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `comment` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `noidung` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `nhandan` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `urlimagecmt` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` int(2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `history`
--

CREATE TABLE `history` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `content` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `sodu` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `tien_truoc` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `tien_sau` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `iduser` int(11) NOT NULL,
 `user` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `time` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `lichsubot`
--

CREATE TABLE `lichsubot` (
 `id` int(10) NOT NULL,
 `id_post` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `name` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `idnguoinhan` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `namenguoinhan` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `noi_dung` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `time` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `user_id` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `id_user` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `listadmin`
--

CREATE TABLE `listadmin` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `uid` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 'COLLATE',
 `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 'COLLATE',
 `theloai` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'COLLATE'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `member`
--

CREATE TABLE `member` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password` varchar(500) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `phone` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT '01676414135',
 `email` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'trankynhanit@hacklike-fb.xyz',
 `bill` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT '0',
 `idfacebook` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
 `sao` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT '0',
 `tgiannhanqua` int(100) DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `member`
--

INSERT INTO `member` (`id`, `username`, `password`, `phone`, `email`, `bill`, `idfacebook`, `status`, `sao`, `tgiannhanqua`) VALUES
(1, 'admin', 'admin', '0397345712', '0123456789@gmail.com', '416000', '100004165959685', 1, '0', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `notification`
--

CREATE TABLE `notification` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `content` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `package`
--

CREATE TABLE `package` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` varchar(1000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `max` int(11) NOT NULL,
 `gia` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `tokenlike`
--

CREATE TABLE `tokenlike` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `name` varchar(1000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `access_token` varchar(1000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `vip`
--

CREATE TABLE `vip` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `name` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `start` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `end` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `likes` int(11) NOT NULL,
 `max` int(11) NOT NULL,
 `iduser` int(11) NOT NULL,
 `type` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `auto` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `count` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `note` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Chỉ mục cho các bảng đã đổ
--

--
-- Chỉ mục cho bảng `botlike`
--
ALTER TABLE `botlike`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `user_id` (`user_id`,`end`,`type`,`id_user`),
 ADD KEY `id` (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `history`
--
ALTER TABLE `history`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `id_ctv` (`iduser`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `lichsubot`
--
ALTER TABLE `lichsubot`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `listadmin`
--
ALTER TABLE `listadmin`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `member`
--
ALTER TABLE `member`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `user_name` (`username`),
 ADD UNIQUE KEY `email` (`email`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `notification`
--
ALTER TABLE `notification`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `package`
--
ALTER TABLE `package`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `tokenlike`
--
ALTER TABLE `tokenlike`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `user_id_2` (`user_id`),
 ADD KEY `access_token` (`access_token`(333)),
 ADD KEY `user_id` (`user_id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `vip`
--
ALTER TABLE `vip`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `end` (`end`),
 ADD KEY `user_id` (`user_id`),
 ADD KEY `likes` (`likes`),
 ADD KEY `max_like` (`max`),
 ADD KEY `id_ctv` (`iduser`);

--
-- AUTO_INCREMENT cho các bảng đã đổ
--

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `botlike`
--
ALTER TABLE `botlike`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `history`
--
ALTER TABLE `history`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `lichsubot`
--
ALTER TABLE `lichsubot`
 MODIFY `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `member`
--
ALTER TABLE `member`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=68;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `notification`
--
ALTER TABLE `notification`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `package`
--
ALTER TABLE `package`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `tokenlike`
--
ALTER TABLE `tokenlike`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `vip`
--
ALTER TABLE `vip`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
373
Lượt Thích
52
VNĐ
1,307
VNĐ
1,307
<3
 

Mai Văn Linh

DienDanIT 2018
Tham gia
5/11/18
Bài viết
444
Lượt Thích
342
VNĐ
1,545
VNĐ
1,545
 
Tham gia
1/11/18
Bài viết
112
Lượt Thích
23
VNĐ
610
VNĐ
610
code hay, phù hợp để phát triển.
 
Top Bottom