Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Share Share RDP Windows 7GB Ram Free 6h

NHP

Tham gia
8/11/20
Bài viết
455
Lượt Thích
1,244
VNĐ
63,290
VNĐ
63,290
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.
Credit:QThang.net


Bạn phải đăng nhập để xem nội dung này.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
25/10/21
Bài viết
255
Lượt Thích
315
VNĐ
75,237
VNĐ
75,237
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.


Nội dung ẩn.
 
Tham gia
27/7/19
Bài viết
473
Lượt Thích
87
VNĐ
103,999
VNĐ
103,999
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.


Nội dung ẩn.
 
Tham gia
20/12/20
Bài viết
256
Lượt Thích
458
VNĐ
54,101
VNĐ
54,101
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.


Nội dung ẩn.
 
Tham gia
24/11/21
Bài viết
145
Lượt Thích
23
VNĐ
26,702
VNĐ
26,702
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.
Credit:QThang.net


Nội dung ẩn.
 
Tham gia
29/9/20
Bài viết
144
Lượt Thích
24
VNĐ
54,324
VNĐ
54,324
Share link tạo VPS Windows Server 2019
Cách sử dụng:

Click Fork góc phải màn hình để lưu vào Github của bạn.
 • Truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  để lấy NGROK_AUTH_TOKEN
 • Ở Github vào Settings > Secrets > New repository secret
 • Phần Name: điền NGROK_AUTH_TOKEN
 • Phần Value: truy cập
  Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
  Copy và Paste Your Authtoken vào
 • Ấn Add secret
 • Chuyển qua Action > CI > Run workflow
 • Reload lại trang và ấn CI > build
 • Ấn mũi tên xuống ở Connect To Your RPD để lấy IP, User, Password.
P/S: Chỉ sử dụng tối đa 6h
Ai không biết sử dụng cứ bình luận phía dưới.
Credit:QThang.net


Nội dung ẩn.
sập r à :)
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks