Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Truy cập và ủng hộ DienDanIT.NET bằng cách click dăm 3 cái quảng cáo để duy trì sever nhé.

Share SHARE SOURCE BOT UPTOP 2018

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhanit
Thành viên BQT
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
383
Lượt Thích
340
VNĐ
9,294
VNĐ
9,294
Nãy đi dạo trong ổ cứng thì thấy source code này, upload lên thử xem như nào. Kết quả thì thấy rất đẹp.
Config tại file config.php
Cron file trong sheepclone
 • xoalist.php / 1 ngày 1 lần
 • xoachatbox.php / 1 ngày 1 lần
 • cronsv1.php / 5 phút 1 lần
Sau đó thay toàn bộ code này vào file capnhat.php rồi config thêm lần nữa
Mã:
<?php
$DBHOST = "localhost";
$DBUSER = "uptopxyz_upcmt";
$DBNAME = "uptopxyz_upcmt";
$DBPW = "uptopxyz_upcmt";
$BASEU = 'http://uptop.xyz';
$botid = "x";
$blockid = "x";
$TOKENCHATFUEL = "x";
$PartnerId = "x";
$SecretKey = "x";
Vì code này không phải mình viết nên kh rõ lắm nhưng nếu bạn bị gì có thể gửi vào phần bình luận mình sẽ xem và hỗ trợ.

[HIDEREPLY]
DOWNLOAD SOURCE CODE

Tải Về

DOWNLOAD DATABASE

Tải Về

[/HIDEREPLY]
Nguyễn Minh Tuấn ✔ Nguyễn Minh Tuấn ✔
 

Trần Kỳ Nhân

fb.com/trankynhanit
Thành viên BQT
Người Điều Hành Cấp Cao
DienDanIT 2018
Tham gia
1/11/18
Bài viết
383
Lượt Thích
340
VNĐ
9,294
VNĐ
9,294
ai tải được data hông cho em xin với :clgt:
Mã:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Máy chủ: 127.0.0.1
-- Thời gian đã tạo: Th10 09, 2018 lúc 04:37 PM
-- Phiên bản máy phục vụ: 10.1.36-MariaDB
-- Phiên bản PHP: 5.6.38

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @[email protected]@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Cơ sở dữ liệu: `root`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `account`
--

CREATE TABLE `account` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password2` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `fullname` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `ip` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `vnd` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `kichhoat` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `level` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `botreaction`
--

CREATE TABLE `botreaction` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `uid` bigint(20) NOT NULL,
 `idbot` bigint(20) NOT NULL,
 `type` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `timeupdate` bigint(20) NOT NULL,
 `token` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `maxreaction` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `autotoday` int(11) DEFAULT '0',
 `totalauto` int(11) DEFAULT '0',
 `status` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `addby` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `live` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `expire` bigint(20) NOT NULL,
 `sv` int(11) NOT NULL,
 `name` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `totalcmt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `reaction` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `comment` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `maxcomment` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `contentcmt` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `autocmttoday` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `packsticker` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `urlimagecmt` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `onlyid` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
 `maxeveryday` int(11) NOT NULL DEFAULT '600',
 `sleep` int(11) NOT NULL DEFAULT '120',
 `time1` time NOT NULL DEFAULT '07:00:00',
 `time2` time DEFAULT '23:00:00',
 `sleepafter` int(11) NOT NULL DEFAULT '1800'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `historybot`
--

CREATE TABLE `historybot` (
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `logbot`
--

CREATE TABLE `logbot` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `time` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `thongbao`
--

CREATE TABLE `thongbao` (
 `addby` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `nguoigui` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `time` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Chỉ mục cho các bảng đã đổ
--

--
-- Chỉ mục cho bảng `account`
--
ALTER TABLE `account`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `botreaction`
--
ALTER TABLE `botreaction`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `logbot`
--
ALTER TABLE `logbot`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT cho các bảng đã đổ
--

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `account`
--
ALTER TABLE `account`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `botreaction`
--
ALTER TABLE `botreaction`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `logbot`
--
ALTER TABLE `logbot`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;

/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */;
 

Duy Khang

Premium
Tham gia
13/11/18
Bài viết
390
Lượt Thích
56
VNĐ
6,607
VNĐ
6,607
Mã:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Máy chủ: 127.0.0.1
-- Thời gian đã tạo: Th10 09, 2018 lúc 04:37 PM
-- Phiên bản máy phục vụ: 10.1.36-MariaDB
-- Phiên bản PHP: 5.6.38

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @[email protected]@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Cơ sở dữ liệu: `root`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `account`
--

CREATE TABLE `account` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `password2` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `fullname` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `ip` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `vnd` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `kichhoat` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `level` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `botreaction`
--

CREATE TABLE `botreaction` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `uid` bigint(20) NOT NULL,
 `idbot` bigint(20) NOT NULL,
 `type` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `timeupdate` bigint(20) NOT NULL,
 `token` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `maxreaction` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `autotoday` int(11) DEFAULT '0',
 `totalauto` int(11) DEFAULT '0',
 `status` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `addby` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `live` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `expire` bigint(20) NOT NULL,
 `sv` int(11) NOT NULL,
 `name` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `totalcmt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `reaction` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `comment` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `maxcomment` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `contentcmt` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `autocmttoday` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `packsticker` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `urlimagecmt` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
 `onlyid` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
 `maxeveryday` int(11) NOT NULL DEFAULT '600',
 `sleep` int(11) NOT NULL DEFAULT '120',
 `time1` time NOT NULL DEFAULT '07:00:00',
 `time2` time DEFAULT '23:00:00',
 `sleepafter` int(11) NOT NULL DEFAULT '1800'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `historybot`
--

CREATE TABLE `historybot` (
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `logbot`
--

CREATE TABLE `logbot` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `uid` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `type` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `time` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `thongbao`
--

CREATE TABLE `thongbao` (
 `addby` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `nguoigui` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `status` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `time` varchar(225) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Chỉ mục cho các bảng đã đổ
--

--
-- Chỉ mục cho bảng `account`
--
ALTER TABLE `account`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `botreaction`
--
ALTER TABLE `botreaction`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Chỉ mục cho bảng `logbot`
--
ALTER TABLE `logbot`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT cho các bảng đã đổ
--

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `account`
--
ALTER TABLE `account`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `botreaction`
--
ALTER TABLE `botreaction`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `logbot`
--
ALTER TABLE `logbot`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;

/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */;
tks :v mạng lag quá không click vô captcha bên link rút gọn được luôn
 
Top Bottom