Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Cần giúp Tại sao form tìm kiếm lại không ngang bằng chữ facemask được

Tham gia
16/2/21
Bài viết
2
Lượt Thích
0
VNĐ
300
VNĐ
300
html
<!doctype html>
<html lang="vi-VN">
<head>
<script src="
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
"></script>
<link rel="stylesheet" href="
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
">

<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="Untitled-2.css">
<title>FACEMASK</title>

</head>

<body>

<header01>

<div id="phandautrai15">
<a href="!" id="cs18">
<img src="horizontal_on_white_by_logaster.png" width="234" height="108" id="sr15">
<pre id="nn16">FACEMASK</pre>

</a>
<form id="tim_kiem_san_pham" action="" method="post">
<input type="text" value="" name="tenk1" placeholder="gõ thứ cần tìm kiếm">
<input type="submit" value="TÌM KIẾM">
</form>
</div>


</header>
<script src="
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
"></script>
</body>
</html>

css
@charset "utf-8";
/* CSS Document */

html
{ font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 24px;
font-weight:lighter;
overflow-y:scroll;

}
/*body header div a#cs18:after
{
content:" FACEMASK ";
color:#CC0;
line-height: 50px;
}*/
header01 div#phandautrai15 a#cs18
{
text-decoration:none;
}

header01 div#phandautrai15 a#cs18 img
{
/*padding:70px 0;
text-align:center;*/
float:left;
/*color:#CC0;*/


}
header01 div#phandautrai15 a#cs18 pre#nn16
{

color:#CC3;
/*text-align:center;*/
padding:15px 0;
float:left;

}

header01 div#phandautrai15 form#timkiemsanpham
{
clear:left;
/*padding:40px 0;*/
}
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks