Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
 • Diễn Đàn VuiCode tạm thời chuyển xang tên miền mới là DienDanIT.NET. Bạn hãy truy cập bằng tên miền mới nhé!

Hỏi - Đáp Xin code lấy cookie bằng token

Tham gia
1/11/18
Bài viết
112
Lượt Thích
23
VNĐ
710
VNĐ
710
Thân gửi!
PHP:
  <div class="row">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-body has-error">
        <textarea id="access_token" rows="5" class="form-control" placeholder="Nhập list Access Token ..."></textarea>
        <div class="col-md-12 text-center" style="font-size: 50px;">
          <div class="col-md-6" style="color: green" id="success">0</div>
          <div class="col-md-6" style="color: red" id="error">0</div>
        </div>
        <br>
        <select id="option" class="form-control has-error">
          <option value="semicolon">Export dạng name=value;</option>
          <option value="editthiscookies">Export dạng Edit This Cookies</option>
          <option value="base64">Export dạng base64</option>
          <option value="base64_long">Export dạng base64 (name=value;)</option>
          
        </select>
      </div>
      <div class="panel-footer">
        <div class="text-center">
          <button class="btn btn-primary" id="submit" data-loading-text="Đang gửi ...">Bắt đầu</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="panel panel-primary">
      <center><div class="panel-heading">Kết Quả</div></center>
      <div class="panel-body has-success">
        <textarea id="output_access_token" rows="5" class="form-control" disabled="" placeholder="Chưa có gì !"></textarea>
      </div>
    </div></div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function($) {
      var access_token, option, success, error;
      $("#submit").click(function() {
        access_token = $("#access_token").val().trim().split("\n");
        option    = $("#option").val();
        success   = 0;
        error    = 0;
        $("#submit").button('loading');
        run_script(0);
      });
      function run_script(index) {
        if (index < access_token.length) {
          get_cookies(index);
        } else {
          $("#submit").button('reset');
          $("#output_access_token").removeAttr('disabled');
        }
      }
      function get_cookies(index) {
        $.get('https://graph.facebook.com/app', {
          access_token: access_token[index]
        }).done(function(e) {
          $.get('https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp', {
            access_token: access_token[index],
            format: 'json',
            new_app_id: e.id,
            generate_session_cookies: '1'
          }).done(function(e) {
            if (e.uid) {
              var text = '';
              if (option == 'editthiscookies') {
                text = JSON.stringify(e.session_cookies);
              }
              if (option == 'base64') {
                var c_user = $.grep(e.session_cookies, function(c) {
                  return c.name == 'c_user';
                });
                var xs   = $.grep(e.session_cookies, function(c) {
                  return c.name == 'xs';
                });
                text = btoa(decodeURIComponent(c_user[0].value + '|' + xs[0].value));
              }
              if (option == 'base64_long') {
                var ss = '';
                e.session_cookies.forEach(function(item) {
                  ss += item.name + '=' + item.value + ';';
                });
                text = btoa(ss);
              }
              if (option == 'semicolon') {
                var ss = '';
                e.session_cookies.forEach(function(item) {
                  ss += item.name + '=' + item.value + ';';
                });
                text = ss;
              }
              $("#output_access_token").append(text + "\n");
              ++success;
              $("#success").text(success);
            } else {
              ++error;
              $("#error").text(error);
            }
          }).error(function(e) {
            ++error;
            $("#error").text(error);
          }).always(function() {
            run_script(index + 1);
          });
        }).error(function() {
          ++error;
          $("#error").text(error);
          run_script(index + 1);
        });
      }
    });
  </script>
 
Tham gia
17/11/18
Bài viết
63
Lượt Thích
7
VNĐ
666
VNĐ
666
Thân gửi!
PHP:
  <div class="row">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-body has-error">
        <textarea id="access_token" rows="5" class="form-control" placeholder="Nhập list Access Token ..."></textarea>
        <div class="col-md-12 text-center" style="font-size: 50px;">
          <div class="col-md-6" style="color: green" id="success">0</div>
          <div class="col-md-6" style="color: red" id="error">0</div>
        </div>
        <br>
        <select id="option" class="form-control has-error">
          <option value="semicolon">Export dạng name=value;</option>
          <option value="editthiscookies">Export dạng Edit This Cookies</option>
          <option value="base64">Export dạng base64</option>
          <option value="base64_long">Export dạng base64 (name=value;)</option>
          
        </select>
      </div>
      <div class="panel-footer">
        <div class="text-center">
          <button class="btn btn-primary" id="submit" data-loading-text="Đang gửi ...">Bắt đầu</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="panel panel-primary">
      <center><div class="panel-heading">Kết Quả</div></center>
      <div class="panel-body has-success">
        <textarea id="output_access_token" rows="5" class="form-control" disabled="" placeholder="Chưa có gì !"></textarea>
      </div>
    </div></div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function($) {
      var access_token, option, success, error;
      $("#submit").click(function() {
        access_token = $("#access_token").val().trim().split("\n");
        option    = $("#option").val();
        success   = 0;
        error    = 0;
        $("#submit").button('loading');
        run_script(0);
      });
      function run_script(index) {
        if (index < access_token.length) {
          get_cookies(index);
        } else {
          $("#submit").button('reset');
          $("#output_access_token").removeAttr('disabled');
        }
      }
      function get_cookies(index) {
        $.get('https://graph.facebook.com/app', {
          access_token: access_token[index]
        }).done(function(e) {
          $.get('https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp', {
            access_token: access_token[index],
            format: 'json',
            new_app_id: e.id,
            generate_session_cookies: '1'
          }).done(function(e) {
            if (e.uid) {
              var text = '';
              if (option == 'editthiscookies') {
                text = JSON.stringify(e.session_cookies);
              }
              if (option == 'base64') {
                var c_user = $.grep(e.session_cookies, function(c) {
                  return c.name == 'c_user';
                });
                var xs   = $.grep(e.session_cookies, function(c) {
                  return c.name == 'xs';
                });
                text = btoa(decodeURIComponent(c_user[0].value + '|' + xs[0].value));
              }
              if (option == 'base64_long') {
                var ss = '';
                e.session_cookies.forEach(function(item) {
                  ss += item.name + '=' + item.value + ';';
                });
                text = btoa(ss);
              }
              if (option == 'semicolon') {
                var ss = '';
                e.session_cookies.forEach(function(item) {
                  ss += item.name + '=' + item.value + ';';
                });
                text = ss;
              }
              $("#output_access_token").append(text + "\n");
              ++success;
              $("#success").text(success);
            } else {
              ++error;
              $("#error").text(error);
            }
          }).error(function(e) {
            ++error;
            $("#error").text(error);
          }).always(function() {
            run_script(index + 1);
          });
        }).error(function() {
          ++error;
          $("#error").text(error);
          run_script(index + 1);
        });
      }
    });
  </script>
em cho chạy thì nó ra ntn nè bác
 
Tham gia
17/11/18
Bài viết
97
Lượt Thích
14
VNĐ
400
VNĐ
400
Đây nha :3 tải về up host giải nén ra xài thôi =))

Tải Về
 
Top Bottom