Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Cần giúp Xin code show token trong sql ạ

Tham gia
5/11/18
Bài viết
303
Lượt Thích
357
VNĐ
6,204
VNĐ
6,204
<?php
include 'config.php';
$table = 'autolike';
$graph = '
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

$success = 0;
if(isset($_POST['list'])){
foreach(explode("\n", $_POST['list']) as $token){
//Check info
$info = cURL($graph.'me?access_token='.trim($token), false, true);
if(@$info->error) continue;
$r = mysql_query('SELECT * FROM '.$table.' WHERE user_id = "'.addslashes($info->id).'"');
if(mysql_num_rows($r) > 0) continue;
mysql_query('INSERT INTO '.$table.'(user_id,name,access_token) VALUES("'.addslashes($info->id).'", "'.addslashes($info->name).'", "'.trim(addslashes($token)).'")');
++$success;
}
print '<script>alert("Nạp thành công: '.count(explode("\n", $_POST['list'])).' '.$success.' token")</script>';
}
//Đổi file .php
function cURL($u, $pArray = false, $json = false){
$s = curl_init();
$options = array(
CURLOPT_URL => $u,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
);
if($pArray){
$options[CURLOPT_POST] = true;
$options[CURLOPT_POSTFIELDS] = http_build_query($pArray);
}
curl_setopt_array($s, $options);
$r = curl_exec($s);
curl_close($s);
if($json) return json_decode($r);
return $r;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-vn">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">


<title>Nạp Token - HPT</title>
<style>
html, body{
background: #1a1a1a;
color: #fff;
}
*{
color: #fff;
-moz-transition: 0.5s all;
-webkit-transition: 0.5s all;
transition: 0.5s all;
}
*:hover{
color: #ccc;
}
input, textarea, select{
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #000;
color: #fff;
padding: 3px;
display: block;
}
input[type=submit]:hover{
background: linear-gradient(#000, #ccc);
color: linear-gradient(#ccc,#000);
}
input:focus, textarea:focus, input:hover{
box-shadow: 0 0 0 2px #389eb5;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Nạp Token</h3>
Token Đã Nạp: <?php echo mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM autolike")); ?>
<hr/>
<form method="POST">
<textarea name="list" cols="60" rows="15"></textarea>
<input type="submit" value="Kiểm Tra và nạp" />
</form>
</body>
</html>
 

muldtv

Thành viên BQT
Tham gia
11/6/19
Bài viết
70
Lượt Thích
6
VNĐ
3,300
VNĐ
3,300
<?php
include 'config.php';
$table = 'autolike';
$graph = '
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.

$success = 0;
if(isset($_POST['list'])){
foreach(explode("\n", $_POST['list']) as $token){
//Check info
$info = cURL($graph.'me?access_token='.trim($token), false, true);
if(@$info->error) continue;
$r = mysql_query('SELECT * FROM '.$table.' WHERE user_id = "'.addslashes($info->id).'"');
if(mysql_num_rows($r) > 0) continue;
mysql_query('INSERT INTO '.$table.'(user_id,name,access_token) VALUES("'.addslashes($info->id).'", "'.addslashes($info->name).'", "'.trim(addslashes($token)).'")');
++$success;
}
print '<script>alert("Nạp thành công: '.count(explode("\n", $_POST['list'])).' '.$success.' token")</script>';
}
//Đổi file .php
function cURL($u, $pArray = false, $json = false){
$s = curl_init();
$options = array(
CURLOPT_URL => $u,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
);
if($pArray){
$options[CURLOPT_POST] = true;
$options[CURLOPT_POSTFIELDS] = http_build_query($pArray);
}
curl_setopt_array($s, $options);
$r = curl_exec($s);
curl_close($s);
if($json) return json_decode($r);
return $r;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-vn">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">


<title>Nạp Token - HPT</title>
<style>
html, body{
background: #1a1a1a;
color: #fff;
}
*{
color: #fff;
-moz-transition: 0.5s all;
-webkit-transition: 0.5s all;
transition: 0.5s all;
}
*:hover{
color: #ccc;
}
input, textarea, select{
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #000;
color: #fff;
padding: 3px;
display: block;
}
input[type=submit]:hover{
background: linear-gradient(#000, #ccc);
color: linear-gradient(#ccc,#000);
}
input:focus, textarea:focus, input:hover{
box-shadow: 0 0 0 2px #389eb5;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Nạp Token</h3>
Token Đã Nạp: <?php echo mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM autolike")); ?>
<hr/>
<form method="POST">
<textarea name="list" cols="60" rows="15"></textarea>
<input type="submit" value="Kiểm Tra và nạp" />
</form>
</body>
</html>
Hay
 

Bài mới nhất

Top Bottom