Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Bài mới trên hồ sơ

Hello.
Tham khảo
Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website:
    Xin vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL.
Mọi người cho em hỏi làm sao để dec được code enc bởi dạng này ạ
<?php
/***
Description : Tool By Do Van Cuong 10/2021
Date : 2021-10-17 Sunday 10:14:26
Ipaddress : 123.24.235.197
City : Sơn Tây
Country : VN
Region : Hanoi
Organization : VNPT Corp
User-Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safari/537.36
***/
if(!class_exists('Phar')
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks