Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Mọi người cho em hỏi làm sao để dec được code enc bởi dạng này ạ
<?php
/***
Description : Tool By Do Van Cuong 10/2021
Date : 2021-10-17 Sunday 10:14:26
Ipaddress : 123.24.235.197
City : Sơn Tây
Country : VN
Region : Hanoi
Organization : VNPT Corp
User-Agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810Y) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safari/537.36
***/
if(!class_exists('Phar')
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks