Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!
  • Chào Khách,
    Bạn cần liên hệ với admin ??? ZALO & TELEGRAM

code đóng dấu logo

  1. Cua

    Share Share code PHP đóng dấu Logo vào ảnh trực tiếp bằng URL

    Code đơn giản tiện lợi cho ai muốn đóng dấu bản quyền vào ảnh Hướng dẫn sử dụng Download hoặc coppy code phía dưới. Upload lên sever đặt tên bất kỳ (vuicode.php) Chỉnh sửa theo hướng dẫn trong code. chạy theo đường dẫn vuicode.php?img=Link ảnh chưa đóng dấu Xong. Download Code...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks